Hoppa till huvudinnehållet

LT1041 Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 1 1,0 hp

Detta är en av tre kurser som läses i årskurs 1-4 inom programmet Civilingenjör och lärare. En kurs läses per år men kurserna samläser så att studenterna får träffas över årskursgränserna och inriktningsgränserna. Kursen syftar till att göra kursdeltagarna till bättre studenter, bland annat genom att visa hur programmets kurser hänger ihop och ge var och en tillfälle att reflektera över sin studiesituation och aktuella kurser. Den ska skapa kontakter mellan årskurserna och med lärare, och den har också en programkvalitetsutvecklande funktion. Kursen består av regelbundna reflektionsseminarier i årskursöverskridande smågrupper, föreläsningar och övningar i retorik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LT1041 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

·         Självreglerat lärande (till exempel studieteknik, eget ansvar, prokrastinering, självreflektion).

·         Retorik och presentationsteknik.

·         Utbildningens genomförande (till exempel kursplaner, lärandemål, betygskriterier, examination, programmål, generella färdigheter, röd tråd i utbildningen, CLGYM-programmets upplägg, valmöjligheter, kvalitetsutveckling, studentinflytande).

·         Utvärdering av programmet.

·         Yrkesliv och samhällsaspekter (till exempel livslångt lärande, anställningsbarhet, jämställdhet, likabehandling, ergonomi och psykisk hälsa, internationalisering, yrkesroller). 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

1. Reflektera och använda metoder för att planera sina studier på kort och lång sikt

2. Sätta progressionen i ämneskunskaper och färdigheter i relation till utbildningens mål och de framtida yrkesrollerna

3. Analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska frågor inom teknik och utbildningsvetenskap

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till programmet CLGYM

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier och uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i samtliga obligatoriska aktiviteter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT1041

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd