Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalLT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen innefattar att självständigt formulera och genomföra ett arbete med tillhörande dokumentation. Det innebär att välja, systematiskt samla material, analysera och bearbeta en frågeställning med vetenskaplig metodik samt att redovisa detta arbete. Arbetet skall visa prov på förmågan att metodiskt reflektera över kunskaper som är relaterade till den kommande yrkesverksamheten.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan LT200X (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innefattar att självständigt formulera och genomföra ett arbete med tillhörande dokumentation. Det innebär att välja, systematiskt samla material, analysera och bearbeta en frågeställning med vetenskaplig metodik samt att redovisa detta arbete. Arbetet skall visa prov på förmågan att metodiskt reflektera över kunskaper som är relaterade till den kommande yrkesverksamheten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten ha förmåga att självständigt, i dialog med handledare:

• visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap.

• visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

• visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.

• visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete.

• visa förmåga att utveckla och utvärdera produkter, processer, system, metoder eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

• visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Kursupplägg

Examensarbetet genomförs individuellt eller i par. För varje examensarbete utses två handledare från KTH eller Stockholms universitet där den ena har handledarkompetens inom teknik och den andra inom lärande (relevanta för examensarbetets ämnesområde). Till examinator utses lärare vid KTH med examinatorskompetens inom ämnesområdet. Kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare skall vara avklarad med lägst betyget E innan examensarbetet avslutas.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att bli antagen till kursen krävs att studenten har klarat minst 240 hp i programmet Civilingenjör och lärare. Samtliga kurser under åk 1–3 samt kurserna Lärande och bedömning, Projektstyrning och verksamhetsutveckling, Matematik-, teknik- och naturvetenskapsdidaktik skall vara avklarade med lägst betyget E.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms i samråd mellan student, handledare och examinator och består av för ämnesområdet relevanta vetenskapliga publikationer och rapporter samt litteratur om vetenskapliga metoder.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination sker genom skriftlig rapport, muntlig presentation samt opposition på annan students examensarbete. Vid bedömning av examensarbetet kommer hänsyn att tas till nedanstående punkter:

Genomförandeprocess, inklusive förståelse av den förelagda uppgiften och dess relevans för kommande

yrkesverksamhet, samt självständighet och förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet.

Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll; även kunskap om den teoretiska bakgrunden.

Presentation, dvs. skriftlig och muntlig redovisning inklusive tolkning och analys av resultat, samt opposition på annat examensarbete.

Student som inte har avslutat sitt examensarbete inom åtta månader riskerar, efter bedömning av examinator, att bli underkänd på kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Cronhjort

Profile picture Stefan Stenbom

Profile picture Per Norström

Profile picture Anna-Karin Högfeldt

Profile picture Stefan Hrastinski

Profile picture Tanja Kramer Nymark

Profile picture Cecilia Kozma

Profile picture Arnold Pears

Profile picture Linda Barman

Profile picture Helena Lennholm

Profile picture Lars Geschwind

Profile picture Susanne Engström

Profile picture Kristina Andersson

Profile picture Annica Gullberg

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT200X

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Helena Lennholm (lennholm@kth.se)

Övrig information

Kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik skall vara avklarad med lägst betyget E innan examensarbetet avslutas.