Hoppa till huvudinnehållet

LT201X Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå 15,0 hp

Självständigt arbete i ämnesdidaktik.

Kursen innefattar att självständigt formulera och genomföra ett arbete med tillhörande dokumentation. Det innebär att välja, systematiskt samla material, analysera och bearbeta en frågeställning med vetenskaplig metodik samt att redovisa detta arbete. Arbetet skall visa prov på förmågan att metodiskt reflektera över kunskaper, som är relaterade till den kommande yrkesverksamheten. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LT201X (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Självständigt arbete i ämnesdidaktik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att självständigt

- formulera en vetenskaplig undersökningsidé med anknytning till utbildningsvetenskap relaterad till undervisning i fysik, kemi, teknik eller matematik

- använda relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen samt göra ändamålsenliga val av vetenskapliga metoder och motivera dessa

- inom givna ramar, även med begränsad information, kunna analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom undervisningsområdet

- reflektera över, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat

- formulera relevanta och välgrundade slutsatser med hänvisning till tidigare forskning

- reflektera över nyvunna kunskaper i relation till såväl läraruppdraget som tidigare utbildning och yrkeserfarenheter

- dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering

- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursupplägg

Kursen innefattar att självständigt formulera och genomföra ett arbete med tillhörande dokumentation. Det innebär att välja, systematiskt samla material, analysera och bearbeta en frågeställning med vetenskaplig metodik samt att redovisa detta arbete. Arbetet skall visa prov på förmågan att metodiskt reflektera över kunskaper, som är relaterade till den kommande yrkesverksamheten.

Handledare utses av KTH.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att antas till kursen måste studenten vara student på programmet för kompletterande pedagogisk utbildning och ha klarat av minst 50 av utbildningens totalt 90 hp. Bland dessa måste ingå minst 10 hp VFU.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Dator med internetuppkoppling.

Kurslitteratur

Anges senast tre veckor före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kunskapskontroll sker genom skriftlig rapport, muntlig presentation samt opposition på annan students examensarbete. Vid bedömning av examensarbetet kommer hänsyn att tas till nedanstående punkter:

1.         Genomförandeprocess, inklusive förståelse av den förelagda uppgiften och dess relevans för kommande yrkesverksamhet, samt självständighet och förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet

2.         Vetenskapligt innehåll, inklusive kunskap om den teoretiska bakgrunden

3.         Presentation, dvs skriftlig och muntlig redovisning inklusive tolkning och analys av resultat, samt opposition på annat examensarbete

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.

Student som inte har avslutat sitt examensarbete inom åtta månader riskerar, efter bedömning av examinator, att bli underkänd på kursen.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT201X

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Susanne Engström (sengstro@kth.se)