Hoppa till huvudinnehållet

LV117U Undervisning genom experiment och laborationer 3,0 hp

Kursen är avsedd för besöksledare på Vetenskapens hus. Dess syfte är att ge  pedagogiska verktyg för att kunna inspirera och förmedla kunskap till barn och ungdomar med olika ålder, behov och bakgrund inom naturvetenskap, teknik och matematik. Kursen består av presentationsteknik, lärandemål, verksamhetssäkerhet och teorier kring elevers lärande.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan LV117U (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge dig pedagogiska verktyg för att kunna inspirera och förmedla kunskap till barn och ungdomar med olika ålder, behov och bakgrund inom naturvetenskap, teknik och matematik. Kursen består av presentationsteknik, teorier kring elevers lärande, lärandemål, verksamhetssäkerhet. I kursen används klassrumsobservationer som ett medel att förbättra din undervisning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

- planera, genomföra och utvärdera experiment och laborationer för grund- och gymnasieskolan,

- redogöra för teorier kring elevers lärande, 

- relatera till hur ålder, förkunskaper, lärstilar och olika läraktiviteter påverkar elevers lärande 

- koppla experiment och laborationer till skolans läro- och kursplaner,

- genomföra säkerhetsanalyser av experiment och laborationer.

- reflektera över rollen som ledare av experiment och laborationer.

Kursupplägg

Kursen består huvudsakligen av föreläsningar, auskultation, seminarier, demonstrationer och utvärdering av laborationer. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Besöksledare på Vetenskapens hus.

Utrustning

Dator med internetkoppling.

Kurslitteratur

Anges senast tre veckor före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen sker genom aktivt deltagande samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt resultat på samtliga moment i kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LV117U

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cecilia Kozma

Övrig information

Kursen är avsedd för nyanställda besöksledare på Vetenskapens hus.