Hoppa till huvudinnehållet

ME1007 Strategisk ledning 6,0 hp

Strategi, ledning, beslut

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ME1007 (VT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av en serie föreläsningar/workshops, kompletterat med seminarier samt en serie inlämningsuppgifter/hemarbeten. Föreläsningarna strävar efter att ge en teoretisk bas i ämnet. Gruppuppgifterna ger fördjupningskunskaper samt möjlighet till praktisk tillämpning. Av deltagarna förväntas ett aktivt deltagande och ett visst mått av nyfikenhet kombinerat med eget kritiskt tänkande. Två gruppuppgifter ingår, vilka båda ska redovisas muntligt såväl som skriftligt. (Eventuellt tillkommer inläsningsuppgifter inför föreläsningar.)

Lärandemål

Kursen syftar till att ge deltagarna insikt och kunskaper i strategi som ett centralt fält inom industriell företagsledning. Kursen strävar efter att utveckla kursdeltagarnas tänkande kring strategi samt ge en förståelse för den inneboende komplexitet och motsägelsefullhet som präglar strategiskt arbete. Denna förståelse korsbefruktas med en inblick i strategisk praktik genom fallstudier i industrin. Kursen är problemorienterad och har etablerad och ny teori inom fältet som bas.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundkurs inom industriell ekonomi och organisation, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Henrik Blomgren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1007

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henrik Blomgren, henrik.blomgren@indek.kth.se, +46 8 790 67 47

Övrig information

Beslut/fastställd 2003-03-14.

Ersätter 4D1061.

Kursen ges för sista gången våren 2010.