Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalME1033 Öppen och användardriven innovation 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen behandlar vilka källorna till innovationer är och företags innovationsstrategier. Vi inleder med att gå igenom hur företag traditionellt arbetar med forskning och utveckling (FoU) och tittar sedan på hur företag arbetar med externa innovationskällor, som till exempel universitet, leverantörer, användareoch så vidare.

Forskning visar att användarna är en särskild viktig källa till innovation. Vi kommer därför fokusera extra på användare av de tjänster eller produkter som källa till innovation. Dessutom kommer vi att diskutera de utmaningar det innebär för organisationer att öppna sig för externa idéer och även titta på företag som är "födda öppna". Kursen kommer att skilja mellan olika typer av företagaktiviteter för att engagera användarna i innovationsprocessen, crowdsourcing, tävlingar idé, innovationsgrupper och metoden för ledande-användare.

Det kommer en speciel lföreläsning om innovationsgemenskaper (innovation communities) och vi kommer att undersöka pågående gemenskaper samt några historiska som den berömda Homebrew klubben för persondatorer i Silicon Valleypå 70-talet. Detta kommer att leda oss til latt ställa frågor som varför individer lägger så mycket tid och kraft på att skapa nya produkter och tjänster utan att få betalt för att göra det. Vi kommer därför att granska de underliggande mekanismerna för öppen källkod och dra lärdomar från t.ex. utvecklingen av Linux.

Dessa typer av innovationer skapas inte inom ett företag. Ibland när användare har skapat en innovation som de valde att kommersialisera det själva, och vi ska se lite djupare på vad som nu kallas användar-entreprenörskap. Välkända fall är entreprenörerna bakom första flygplanet, bröderna Wright, och Google.
Vi kommer även att beröra relaterade ämnen som öppna data,öppen vetenskap, ekosystem etc.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ME1033 (HT 2016–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1. Innovationsstrategi
2. Innovationers källor
3. Företagets öppenhet
4. Hinder för innovation
5. Sociala strukturer för innovationer skapade utanför företag

Varje del av kursen kommer att innehålla teori och ny forskning i kombination med övningar för att analysera innovation och innovationsprocesser i organisationer.

Lärandemål

Denna kurs inleds med en diskussion om vad innovation är och hur innovation förhåller sig till entreprenörskap. På detta sätt kommer vi också att diskutera lärandemålen för kursen och hur dessa ska uppnås. Till exempel vilka kunskaper kan förväntas läras och när kan dessa användas, och hur dessa kunskaper arbetar inom ramen för din framtida yrken som företagare, experter, utvecklare, chefer och så vidare.

I slutet av kursen skall studenten kunna:

 • Förstå den historiska utveckling av företagsinnovationsstrategi och hur internet påverkar innovationsstrategi.
 • Förstå hur och varför innovationer uppstår i olika sektorer av ekonomin.
 • Analysera olika metoder för innovation och vilka resultat som kan förväntas.
 • Förstå hur innovationsgemenskaper fungerar.
 • Utveckla färdigheter för att hantera en FoU-process utanför ett företag, t.ex. ledande-användare metod eller hur man driver en innovationsgemenskap.

Under kursen så kommer även dina kunskaper om verkliga fall att öka, som tex om Procter & Gamble "Connect + Develop".

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

“Democratizing Innovation”, von Hippel, Eric (2005), the MIT Press, Boston

http://web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm (Creative Commons License, download for free)
+ extra material (paper articles and academic articles)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Skriftlig redovisning, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarie, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Terrence Brown

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1033

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Serdar Temiz, serdar.temiz@indek.kth.se, 08-790 77 28

Övrig information

OBS kursen är platsbegränsad!

Urval: Företräde för dem som har kursen som rekommenderad. Därefter högst antal registreade poäng.