ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5 hp

Industrial Management and Entrepreneurship for Media and ICT

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara och beskriva hur industriella verksamheter leds och organiseras.
 • Välja, tolka och använda ekonomiska kalkyler som beslutsunderlag för olika affärssituationer.
 • Förstå de grundläggande principerna för bokföring och redovisning
 • Sammanställa och tolka ett industriföretags årsredovisning på en grundläggande nivå.
 • Sammanställa och analysera finansiella rapporter på en grundläggande nivå.
 • Beskriva ett industriföretags verksamhet ur olika perspektiv samt genomföra en analys av dess grundläggande styrkor och svagheter med utgångspunkt i begrepp från ämnet industriell ekonomi.
 • Förstå ekonomisk hållbarhet
 • Analysera och diskutera begreppet entreprenörskap inom medieteknik och IKT
 • Identifiera affärsmöjligheter
 • Utveckla och förklara en affärsidé
 • Använda kreativa metoder för att vidareutveckla en affärsidé
 • Använda grundläggande metoder för kund-, marknads- och konkurrentanalyser
 • Utveckla en basal affärsmodell

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på grundläggande begrepp och modeller för att som ingenjör förstå och hantera ekonomiska, organisatoriska och ledningsmässiga frågor i teknikbaserade och industriella verksamheter. Kursen fokuserar dessutom på att ge grundläggande kunskaper om den entreprenöriella processen.

Kursen innehåller en del som fokuserar på kalkylering (lönsamhetskalkyler, produktkalkyler, invetseringskalkyler) och på redovisning och företagets finanisering (bokföring och redovisning, årsredovisning och räkenskapsanalys, finansiering).

Kursens andra del handlar entreprenörskap. Att formulera en intressant affärsidéär inte slutet på en entreprenöriell process. Det är tvärtom bara början. Idén måste, både med hjälp av formella och informella metoder, utvecklas till ett affärskoncept och en affärsmöjlighet. Under denna del ställs studenterna inför utmaningen att identifiera behovsområden, att identifiera och utveckla affärsidéer och att utveckla affärskoncept och affärsmöjligheter. Som stöd för arbetet presenteras olika metoder och verktyg under en serie föreläsningar. Deltagarna får hjälp att använda dessa i en serie seminarier samt vidare att använda en blandning av teoretiska analyser och praktikfokuserade lärmetoder. Denna kurs ger dig dessa baskunskaper.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Litteratur

Information om kurslitteratur kommer att delges anmälda studenter innan kursstart

Examination

 • KON1 - Frivillig kontrollskrivning 1, , betygsskala: P, F
 • KON2 - Frivillig kontrollskrivning 2, , betygsskala: P, F
 • KON3 - Frivillig kontrollskrivning 3, , betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Studenterna behöver slutföra samtliga obligatoriska kursmoment för att få godkänt resultat på kursen. Studentens betyg beror på flera faktorer:

 • Individuellt arbete
 • Grupparbete
 • Bidrag i klass och gruppaktiviteter
 • Närvaro

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Examinator

Terrence Brown <terrence@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.