ME1304 Ledarskap 6,0 hp

Leadership

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

De flesta civilingenjörer från Industriell Ekonomi hamnar i en ledande befattning av något slag - allt ifrån grupp- och projektledare till företagsledare. Därför utgör ämnet ledarskap en central del utbildningen. Denna kurs ger insikter i och kunskaper om olika ledarskapsteorier, gruppers utveckling samt andra centrala aspekter för ett effektivt ledarskap i olika situationer. Kursen baseras på en kombination av föreläsningar, teoretiska studier och praktiska övningar i grupp. Assistenter handleder grupper om åtta till tio teknologer, där teknologerna ges möjlighet att leda och arbeta i grupp. Erfarenheterna från gruppövningarna ligger till grund för reflektion över eget och andras beteende i perspektivet ledarskap.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målet med denna kurs om ledarskap är att förbereda studenten inför framtida ledande befattningar i arbetslivet med fokus på teknikbaserad verksamhet som produktion, projekt, utveckling, drift och service.

Efter kursen ska studenten kunna:

Tillämpa grundläggande teoretiska kunskaper kring området ledarskap och mellanmänskliga relationer i ett organisatoriskt sammanhang genom att kunna:

 • Redogöra för och differentiera mellan perspektiven behovsorienterat ledarskap, situationsanpassat ledarskap och effektivt ledarskap genom specifika egenskaper och förmåga/kompetens.
 • Redogöra för hur ledarskap kan beskrivas som en individuell, dyadisk, grupp och organisatorisk process samt hur ett effektivt ledarskap kan se ut i dessa perspektiv
 • Beskriva olika specifika ledarbeteenden och kunna ge exempel på situationer där dessa är effektiva
 • Förklara vad följande perspektiv har för roll för ett effektivt ledarskap; etik, kön, makt & motivation, stress & konflikthantering
 • Kritisera kunskapsområdet genom att jämföra olika teorier med egna och andras ledarskapserfarenheter
 • Läsa av och förklara sitt eget beteende i följande situationer:

1.   Gruppdynamiska processer

2.   Att leda själv

3.   Att bli ledd

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar föreläsningar, deltagande i gruppövningar, deltagande i seminariemetoden kryssning, litteraturstudier, en hemuppgift som ska presenteras såväl skriftligt som muntligt samt en hemtentamen. Aktivt deltagande förväntas i samtliga moment.

Kursen är uppdelad i tre block:

Block ett fokuserar på dyadiskt och gruppdynamiskt ledarskap

Block två hanterar ledarskap ur fyra olika perspektiv: etik, kön, makt & motivation, samt stress & konflikthantering.

Block tre lyfter ledarskapet till en strategisk nivå.

Behörighet

ME1301/4D1124 Industriell ekonomi och organisation, fortsättningskurs.

Endast för CINEK3.

Rekommenderade förkunskaper

ME1301 Industriell ekonomi, forsättningskurs

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övning, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Deltagande på obligatoriska föreläsningar, aktivt deltagande på övningar och seminarier samt godkänd hemuppgift: chefsintervju.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Max Ricciardi, +46 31 169698

Examinator

Matti Kaulio <matti.kaulio@indek.kth.se>

Övrig information

Ersätter ME2303

Påbyggnad

ME2042 Förhandlingsteknik

ME2045 Organisationsförändring och förändringsledning

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.