ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp

Project Management: Leadership and Control

Projekt är i många industriella och teknikintensiva organisationer en dominerande arbetsform, med vilken man utför komplexa kundleveranser, driver forskning och utveckling, organiserar entreprenörskap, innovation och förändring. Denna kurs är en genomgång av den forskningsbaserade projektledningslärans samtliga områden med inriktning på att skapa förutsättningar för framgångsrikt praktiskt projektarbete.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10145

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Anna Jerbrant <anna.jerbrant@indek.kth.se>

 • Lärare

  Anna Jerbrant <anna.jerbrant@indek.kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH.

Lärandemål

Att ge kursdeltagarna forskningsbaserade och praktikkopplade kunskaper om projektledning i olika typer av industriell verksamhet. Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall vara väl förberedda för att medverka i industriellt projektarbete inom sina respektive teknikområden.

Efter att ha genomgått kursen skall den studerande kunna:

 • Beskriva projektledningslärans uppbyggnad som akademiskt kunskapsfält samt förklara fältets grundläggande begrepp och forskningsinriktningar

 • Förklara varför och hur projektledningskunskap kan användas för att höja konkurrensförmågan i moderna industriföretag

 • Beskriva hur projektledningskunskap utvecklas, dokumenteras och sprids i samspel mellan akademisk forskning och praktisk tillämpning

 • Beskriva de huvudsakliga egenskaperna hos olika typer av teknikintensiva projekt; affärsprojekt, utvecklingsprojekt och förnyelseprojekt.

 • Formulera projektmål som är användarkopplade, realistiska, lösningsneutrala och utvärderingsbara

 • Använda verktyg som WBS/PBS, OBS, Gantt-scheman och nätverksplanering m h a PERT/CPM för detaljerad tidplanering av ett projekt, och även kunna välja vilka av dessa verktyg som bör användas i en given projektsituation

 • Beskriva grundläggande stage-gate-modeller såsom PROPS och PPS och dess användning i industriella och teknikintensiva verksamheter

 • Beskriva grundläggande metoder för agil projektledning såsom SCRUM och dess användning i industriella och teknikintensiva verksamheter

 • Beskriva en teoretisk riskhanteringsprocess samt använda förenklade verktyg såsom Minirisk

 • Beskriva arbetsgången i projektbudgetering samt förklara användningen av resultatvärdesmetoden (Earned Value Management)

 • Förklara relationen mellan projektorganisationer och permanenta organisationer i industriella och teknikintensiva miljöer, samt beskriva vilka lösningar som finns på de problem som är inbyggda i denna relation

 • Förklara relationen mellan projekt och deras externa omgivning och applicera en intressentanalys på ett specifikt projekt

 • Beskriva de huvudsakliga uppgifterna och ansvarsområdena för en projektledare över projektets hela livscykel i industriella och teknikintensiva miljöer

 • Beskriva vilka fördelar och nackdelar projektarbete innebär för individen, samt förklara hur dessa kan hanteras på ett effektivt sätt

 • Formulera och analysera praktiska problem i industriellt företagande m h a projektledningslärans verktyg och teoretiska modeller, samt med hjälp av dessa verktyg och modeller ge rekommendationer om hur styrningen av ett projekt kan förberedas, genomföras och förbättras

Kursens huvudsakliga innehåll

Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer, och projektledning blir därmed en vanlig arbetsuppgift för allt fler anställda i såväl företag och förvaltning, i såväl löpande verksamhet som forsknings- och utvecklingsarbete. I praktiken kommer de flesta av dagens universitetsstudenter inom teknik och naturvetenskap att på något sätt involveras i projektbaserat arbete inom endast några år efter examen. Flera av de största arbetsgivarna för nyutexaminerade civilingenjörer har helt eller delvis övergått till att vara projektbaserade organisationer, vilket innebär att även den dagliga produktionen organiseras som projekt.

Framväxten av projekt som en central arbetsform motsvaras också av en allt tydligare ’professionalisering’ av projektledarrollen. De som löpande får ansvaret för stora industriella projekt har ofta projektledning som yrke, och de har utöver sin grundutbildning också djupa insikter i den s k projektledningsläran, som är projektarbetets forskningsmässiga bas. Projektledningsläran innehåller en lång rad modeller som kan användas för framgångsrik generering, organisering, ledning och teamledning av/i projekt. Dessa modeller måste samtidigt användas med omdöme och reflektion, och den moderna forskningen inom projektledning – där Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation är nationellt och internationellt ledande – betonar därför också vikten av ledarskap, organisering, etik och en hållbar arbetsmiljö i utvecklingen av industriellt projektarbete.

Kursen fokuserar på lednings- och arbetsformer i affärs-, utvecklings- och förändringsprojekt i teknikintensiva företag. Under kursen bryts den forskningsbaserade projektledningsläran mot praktikfall från olika teknikintensiva branscher och från forsknings- och utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid hur omvärldsbetingelserna påverkar projektledningen, liksom vid beställarrollen.

Kursupplägg

Baserat på en genomlysning av det aktuella kunskapsläget inom projektledningsområdet och aktuella utvecklingslinjer i forskningen går undervisningen bl a igenom projektplaneringen, projektorganisering, ekonomistyrning, upphandling, projektledarens ledarskap samt ett antal praktikfall från projekt i olika industriella verksamheter. En större case-baserad inlämningsuppgift genomförs där teoretiska modeller kopplas till praktiska situationer i industriella miljöer. Gästföreläsare med omfattande erfarenheter från projektarbete medverkar i kursen. Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen.

Behörighet

Industriell ekonomi, 6 hp, eller motsvarande.
Dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska B eller motsvarande.

Studenter från materialdesign, CMATD, som läst kursen MH1021 hösten 2009 eller 2010, ges dispens från detta krav.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Grundläggande lärobok samt 10 forskningsartiklar som representerar såväl klassisk som nyare forskning inom projektledningsfältet..

Examination

 • SEM1 - Seminar, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen, inlämningsrapporter/rapporter

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Anna Jerbran (anna.jerbrant@indek.kth.se)

Examinator

Anna Jerbrant <anna.jerbrant@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd H06

Ersätter 4D1048 och 4D1073

Kurs med liknande/överlappande innehåll är ME1306 och ME2015. Du kan bara läsa en av dessa tre kurser.

Påbyggnad

ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.