Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Projekt är i många industriella och teknikintensiva organisationer en dominerande arbetsform, med vilken man utför komplexa kundleveranser, driver forskning och utveckling, organiserar entreprenörskap, innovation och förändring. Denna kurs är en genomgång av den forskningsbaserade projektledningslärans samtliga områden med inriktning på att skapa förutsättningar för framgångsrikt praktiskt projektarbete.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME2016 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer, och projektledning blir därmed en vanlig arbetsuppgift för allt fler anställda i såväl företag och förvaltning, i såväl löpande verksamhet som forsknings- och utvecklingsarbete. I praktiken kommer de fiesta av dagens universitetsstudenter inom teknik och naturvetenskap att på något sätt involveras i projektbaserat arbete inom endast några år efter examen. Flera av de största arbetsgivarna för nyutexaminerade civilingenjörer har helt eller delvis övergått till att vara projektbaserade organisationer, vilket innebär att även den dagliga produktionen organiseras som projekt.

Framväxten av projekt som en central arbetsform motsvaras också av en allt tydligare
'professionalisering' av projektledarrollen. De som löpande får ansvaret för stora industriella projekt har ofta projektledning som yrke, och de har utöver sin grundutbildning också djupa insikter i den s k projektledningsläran, som är projektarbetets forskningsmässiga bas. Projektledningsläran innehåller en lång rad modeller som kan användas för framgångsrik generering, organisering, ledning och teamledning av/i projekt. Dessa modeller måste samtidigt användas med omdöme och reflektion, och den moderna forskningen inom projektledning - där Institutionen for lndustriell Ekonomi och Organisation är nationellt och internationellt ledande - betonar därför också vikten av ledarskap, organisering, etik och en hållbar arbetsmiljö i utvecklingen av industriellt projektarbete. Därmed fokuserar denna kurs på att ge studenterna insikt och forståelse i hur projektledningskunskap utvecklas, dokumenteras och sprids i samspel mellan akademisk forskning och praktisk tillämpning.

Kursen fokuserar på lednings- och arbetsformer i affärs-, utvecklings- och förändringsprojekt i teknikintensiva foretag. Under kursen bryts den forskningsbaserade projektledningsläran mot praktikfall från olika teknikintensiva branscher och från forsknings- och utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid hur omvärldsbetingelserna påverkar projektledningen, liksom vid beställarrollen.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenterna:

For godkänt betyg E visa att du kan ...

 1. Beskriva projektledningslärans övergripande struktur som ett både praktiskt och vetenskapligt framväxande kunskapsområde vars utövare måste kunna hantera komplexa uppgifter med bäring pa teknik, ekonomi, hållbarhet, etik och samhällsutveckling
 2. Formulera projektmål som är användarkopplade, realistiska, lösningsneutrala och utvärderingsbara
 3. Kunna beskriva, välja och använda verktyg for detaljerad tidplanering, riskhantering, projektbudgetering samt projektuppföljning i utförandet av ett projekt
 4. Kunna beskriva relationen mellan projekt och deras externa omgivning samt utföra en intressentanalys på ett specifikt projekt
 5. Formulera och analysera praktiska problem i industriellt företagande m h a projektledningslärans verktyg och teoretiska modeller, samt med hjälp av dessa verktyg och modeller ge rekommendationer om hur styrningen av ett projekt kan förberedas, genomföras och förbättras
 6. Beskriva de huvudsakliga uppgifterna och ansvarsområdena för en projektledare över projektets hela livscykel i industriella och teknikintensiva miljöer samt analysera sitt eget lärande och kunskapsutveckling i relation till detta.

För högre betyg A-D

Dessutom visa att du kan:

7. Diskutera de huvudsakliga egenskaperna hos olika typer av teknikintensiva projekt; affärsprojekt, utvecklingsprojekt och förnyelseprojekt.
8. Argumentera för varför och på vilket sätt projektledningskunskap kan användas för att höja konkurrensförmågan i moderna industriföretag
9. Förklara uppbyggnaden av standardiserade projektmodeller och deras användning i industriella och teknikintensiva verksamheter
10. Förklara uppbyggnaden av metoder för agil projektledning och dess användning i industriella och teknikintensiva verksamheter
11. Analysera relationen mellan projektorganisationer och permanenta organisationer i industriella och teknikintensiva miljöer, samt diskutera tillgängliga lösningar på de problem som är inbyggda i denna relation
12. Analysera vilka fördelar och nackdelar projektarbete innebär för individen, samt diskutera hur dessa kan hanteras på ett effektivt sätt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME1003 Industriell ekonomi, gk.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgift, 2,8 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • KON3 - Kontrollskrivning, 0,8 hp, betygsskala: P, F
 • KON4 - Kontrollskrivning, 0,8 hp, betygsskala: P, F
 • KON5 - Kontrollskrivning, 0,8 hp, betygsskala: P, F
 • KON6 - Kontrollskrivning, 0,8 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Hemtentamen, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN2 ar ett valfritt examinationsmoment för att uppnå högre betyg än E på kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anna Jerbrant

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2016

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet

Kontaktperson

Anna Jerbrant (anna.jerbrant@indek.kth.se)

Övrig information

Beslut/fastställd H06

Ersätter 4D1048 och 4D1073

Kurs med liknande/överlappande innehåll är ME1306 och ME2015. Du kan bara läsa en av dessa tre kurser.