ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet 6,0 hp

Project Management: Leading Project-based Operations

Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer, och projektledning blir därmed en vanlig arbetsuppgift för allt fler anställda i företag och förvaltning. I praktiken kommer de flesta av dagens universitetsstudenter inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap att på något sätt involveras i projektbaserat arbete inom bara några år efter examen. Flera av de största arbetsgivarna för nyutexaminerade civilingenjörer har helt eller delvis övergått till att vara projektbaserade organisationer, vilket innebär att även den dagliga produktionen organiseras som projekt. Svensk industri blir helt enkelt alltmer beroende av sin förmåga att organisera effektiv projektdrift – av att utveckla sin projektkompetens.

I denna avancerade kurs ligger fokus på vad det innebär att leda och arbeta i en multiprojektmiljö, dvs en organisation där det pågår ett flertal parallella projekt. Medan denna typ av miljöer sedan ett tjugotal år tillbaka blivit allt vanligare i industrin, så har utvecklingen av teorier och modeller för dess hantering inte kommit igång förrän under senare år. I jämförelse med den traditionella projektledningsläran (dvs läran om hur enskilda projekt leds och styrs) så är multiprojektledning fortfarande ett område under utveckling och utprovning. Under kursen kommer vi därför att gå igenom aktuell forskningslitteratur på området och ställa den emot praktiska erfarenheter från olika industriella miljöer, och en del av arbetet på kursen kommer också att gå ut på att utveckla och sammanställa egna idéer och reflektioner över multiprojektledning som forskningsfält och praktikområde.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60731

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Anna Jerbrant <anna.jerbrant@indek.kth.se>

 • Lärare

  Anna Jerbrant <anna.jerbrant@indek.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60429

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Anna Jerbrant <anna.jerbrant@indek.kth.se>

 • Lärare

  Anna Jerbrant <anna.jerbrant@indek.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla program

Lärandemål

Kursens syfte är att skapa en utvecklad kunskap om industriell projektledning samt om ledning av projektintensiva verksamheter. Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs vara väl förberedd för att medverka i ledningsfunktioner i industriella projekt.

Efter fullgjord kurs skall studenterna:

För godkänt betyg E visa att du kan...

 • Redogöra för hur projektarbetsformen historiskt har utvecklats till en viktig organisationsprincip i, samt förklara dess inverkan på, det moderna svenska näringslivet

 • Redogöra för, samt ge exempel på, metoder och modeller för programme management och projektportföljshantering i multiprojektverksamheter

 • Förklara och kunna ge exempel på tillämpning av metoder och modeller för implementering och utförande av program och projektportföljsammansättning i multiprojektverksamheter

 • Förklara hur ett projektkontor, som organisatorisk enhet, i normalfallet brukar designas

 • Kunna ange vilka ansvarsområden som ett projektkontor normalt har

 • Utarbeta en multiprojektledningsmodell för en avgränsad verksamhet i ett projektintensivt företag eller annan projektbaserad organisation

 • Kategorisera och sammanfatta problemen med lärande, erfarenhetsåterföring och kommunikation i en multiprojektverksamhet samt kunna förklara hur dessa vanligtvis hanteras.

  För högre betyg A-D

  Dessutom visa att du kan:

 • Beskriva, förklara och analysera hur, och med vilket syfte, ett projektkontor kan och bör placeras i den organisatoriska strukturen beroende på vilken slags verksamhet som projektbaserats

 • Beskriva, förklara och analysera vilka utmaningar som en ledare för en multiprojektverksahet ställs inför samt vilka begränsningar den traditionella (multi) projektlitteratur har i detta avseende

 • Beskriva vilka mänskliga och organisatoriska problem en multiprojektmiljö kan innebära samt resonera kring hur dessa skulle kunna hanteras (beroende på typ av verksamhet)

  Beskriva och analysera varför, samt resonera kring hur projektkompetensen kan användas, och förstärkas, för att öka konkurrensförmågan hos moderna industriella organisationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs övergripande mål är att ge fördjupad teoretisk och tillämpad kunskap och förståelse för projektledningsområdet. Denna kurs syftar följaktligen till att ge studenterna forskningsbaserade specialistkunskaper inom ledning av projektbaserade organisationer och verksamheter.

Detta innebär att frågor om hur man organiserar och leder projektintensiv verksamhet ställs i fokus, bl a diskuteras processer för projekturval, prioritering och resursfördelning. Samt organisering av projektkontor, programledning, projektmognad och projektkompetens i organisationer och nyttan av standardiserade modeller för projekthantering. Vidare förbereder kursen också för personalansvar i projekt då utvärderings- och lärandefrågor diskuteras.

Behörighet

En grundkurs i projektledning krävs (t ex ME1306, ME2015, ME2016), eller motsvarande.

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas i kurs-PM

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarier, 1,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd examination och inlämningsuppgifter.

Obligatoriskt deltagande i seminarier och eventuella gästföreläsningar.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Anna Jerbrant, anna.jerbrant@indek.kth.se, +46 8 67 85

Examinator

Anna Jerbrant <anna.jerbrant@indek.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4D1049 och 4D1072

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2012.