Hoppa till huvudinnehållet

ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet 6,0 hp

Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer, och projektledning blir därmed en vanlig arbetsuppgift för allt fler anställda i företag och förvaltning. I praktiken kommer de flesta av dagens universitetsstudenter inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap att på något sätt involveras i projektbaserat arbete inom bara några år efter examen. Flera av de största arbetsgivarna för nyutexaminerade civilingenjörer har helt eller delvis övergått till att vara projektbaserade organisationer, vilket innebär att även den dagliga produktionen organiseras som projekt. Svensk industri blir helt enkelt alltmer beroende av sin förmåga att organisera effektiv projektdrift – av att utveckla sin projektkompetens.

I denna avancerade kurs ligger fokus på vad det innebär att leda och arbeta i en multiprojektmiljö, dvs en organisation där det pågår ett flertal parallella projekt. Medan denna typ av miljöer sedan ett tjugotal år tillbaka blivit allt vanligare i industrin, så har utvecklingen av teorier och modeller för dess hantering inte kommit igång förrän under senare år. I jämförelse med den traditionella projektledningsläran (dvs läran om hur enskilda projekt leds och styrs) så är multiprojektledning fortfarande ett område under utveckling och utprovning. Under kursen kommer vi därför att gå igenom aktuell forskningslitteratur på området och ställa den emot praktiska erfarenheter från olika industriella miljöer, och en del av arbetet på kursen kommer också att gå ut på att utveckla och sammanställa egna idéer och reflektioner över multiprojektledning som forskningsfält och praktikområde.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan ME2017 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs övergripande mål är att ge fördjupad teoretisk och tillämpad kunskap och förståelse för projektledningsområdet. Denna kurs syftar följaktligen till att ge studenterna forskningsbaserade specialistkunskaper inom ledning av projektbaserade organisationer och verksamheter.

Detta innebär att frågor om hur man organiserar och leder projektintensiv verksamhet ställs i fokus, bl.a. diskuteras PPM processer för projekturval, prioritering och resursfördelning, organisering av projektkontor, programledning och hur de agila arbetsmetodernas inneboende flexibilitet och möjlighet till iteration kan påverka. Vidare förbereder kursen också för personalansvar i projekt då utvärderings- och lärandefrågor diskuteras.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenterna kunna:

 1. Beskriva och analysera vilka utmaningar som ofta uppstår i en projektbaserad organisation samt ge förslag på hur dessa kan hanteras mha forskningsbaserad litteratur
 2. Beskriva, analysera och ge förslag på hur, och med vilket syfte, ett projektkontor kan och bör placeras i den organisatoriska strukturen beroende på vilken slags verksamhet som organiseras mha projekt
 3. Redogöra för, samt kunna tillämpa, metoder och modeller för programledning och projektportföljshantering
 4. Beskriva och analysera hur införande av agila arbetsmetoder i en projektbaserad verksamhet påverkar projektportföljshanteringen
 5. Kategorisera och sammanfatta utmaningarna, ur både organisations- och individperspektiv, vad gäller lärande, erfarenhetsåterföring och kommunikation i projektbaserade verksamheter

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME2015/ME2016 Projektledning: Ledning och styrning av projekt avslutad

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Inga utöver särskild behörighet.

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro på alla schemalagda undervisningsmoment

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2017

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Se kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson

Anna Jerbrant, anna.jerbrant@indek.kth.se, +46 8 67 85