Hoppa till huvudinnehållet

ME2026 Brand, Trends and Traditions 6,0 hp

The course enables an in-depth understanding of different brand perspectives and directions in the contemporary marketplace. The course revolves around five different brand management discourses that is juxtaposed and discussed from ontological and epistemological perspectives.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ME2026 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar två huvudsakliga områden: Idéhistoriska diskursperspektiv på varumärken och överblick av normativ strategic brand management.

 • Varumärket som marknadsförings- och kulturell metafor
 • Den protektionistiska varumärkesdiskursen
 • Den strategiska varumärkesdiskursen
 • Den kulturradikala diskursen
 • Varumärkesvärdeinriktningen
 • Semiotik och onthologi kring varumärket

Lärandemål

 • Att förstå  varumärket ur ett kritiskt makrosociologiskt och idéhistoriskt perspektiv
 • Att få grundläggande insikter i normativ, instrumentell strategisk varumärkesvård
 • Att få insikt om trender inom brand management

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME1023 Industriell marknadsföring eller liknande.

Rekommenderade förkunskaper

ME1023 Industriell marknadsföring, eller liknande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kapferer, JN och Bastien, V (2009); The Luxury Strategy: Freak the rules of Marketing to Build Luxury Brands, Kogan Page.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LIT1 - Literature Task, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examination skergenom en obligatorisk bokpresentation samt en omfattande gruppuppgift som redovisas muntligt och skriftligt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Henrik Uggla

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2026

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henrik Uggla, henrik.uggla@indek.kth.se, +46 8 790 87 34

Övrig information

Beslut/fastställd VT07.

Ersätter 4D1079.