ME2038 IT Management 6,0 hp

IT Management

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen handlar om att skapa förståelse för hur man leder och styr IT som resurs ur ett organisatoriskt och affärsstrategiskt perspektiv, samt hur man förbereder, analyserar och fattar beslut om IT-strategier i företag och projekt med olika kärnverksamhet, ekonomi och organisation. Kursens innehåll och pedagogik syftar till att sammanbinda teori kring IT-management med praktiska fall från näringsliv och industri. Kursen kan läsas separat, men ingår också i ämnesprofilen Projektkommunikation och IT. I profilen ingår kurserna ME1400 Projektledning och kommunikation,ME2037 Projektkommunikation, ME2038 IT Management och ME2039 Knowledge Management.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målet med kursen är att fördjupa deltagarnas kunskaper om IT ur ett organisatoriskt och affärsstrategiskt perspektiv. Efter fullgjord kurs ska kursdeltagaren kunna beskriva, analysera och diskutera:

 • informations- och kommunikationsteknologins inverkan på ekonomi, processer och arbete i organisationer och företag.
 • IT-strategier för företag och projekt med olika affärsmässiga förutsättningar, mål och verksamhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens innehåll och pedagogik syftar till att sammanbinda teori kring IT-management med praktiska fall från näringsliv och industri. Kursens huvudavsnitt:

 • Affärsstrategier och IT i företag och projekt
 • Ledning och organisering med IT
 • Systematik för affärsgemensamma IT-plattformar
 • IT-verktyg för affärs- och produktionsprocesser
 • IT och affärsnytta
 • Mobilitet och IT-användning i organisationer

Kursupplägg

Kursens huvudsakliga examinationsmoment utgörs av en hemtentamen som delas ut vid sista kurstillfället. Undervisningen i kursen baseras på ordinarie föreläsningar, gästföreläsningar från näringslivet, seminarietillfällen och studiebesök på företag. Deltagarna förväntas aktivt medverka i kursens samtliga moment i så stor utsträckning som möjligt. Detta utgör en förutsättning för att genomförandet av hemtentamen ska kunna uppnå en godkänd nivå med kopplingar mellan teori och praktikfall inom ämnesområdet IT-management.

Behörighet

Industriell ekonomi, grundkurs eller motsvarande

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Närvaro på obligatoriska kursmoment.Godkänd seminarieuppgift. Godkänd hemtentamen.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Jonas Runberger, jonas.runberger@indek.kth.se, +46 8 790 76 15

Examinator

Örjan Wikfors, orjan.wikforss@indek.kth.se, +46 8 790 9682

Övrig information

Beslut/fastställd HT06.

Ersätter 4D1403.

Påbyggnad

ME2039

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.