Hoppa till huvudinnehållet

ME2039 Knowledge Management 6,0 hp

Kursen handlar om företag och projekt som kunskapsorganisationer, och ger begrepp och verktyg för att kunna beskriva och analysera hur företag tillämpar, förnyar och avvecklar kunskap. Kursen kan läsas separat, men ingår också i ämnesprofilen Projektkommunikation och IT. I profilen ingår kurserna ME1400 Projektledning och kommunikation, ME2037 Projektkommunikation, ME2038 IT Management och ME2039 Knowledge Management.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ME2039 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens innehåll och pedagogik syftar till att sammanbinda teori kring Knowledge Management med praktiska fall från näringsliv och industri. Kursens huvudavsnitt:

 • Grundläggande teorier inom lärande organisationer och erfarenhetsåterföring.
 • Kunskapsorganisationens uppbyggnad, ledning, underhåll och kostnad.
 • Systematisk erfarenhetsåterföring genom utvärdering efter avslutade projekt.
 • Erfarenhetsåterföring i snabba processer.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall kursdeltagaren:

 • kunna beskriva och analysera företag och projekt som kunskapsorganisationer.
 • känna till hur företag tillämpar, förnyar och avvecklar kunskap.
 • ha insikt i relationen mellan kunskapsuppbyggnaden i en projektorganisation och hur den kan utgöra resurs och strukturkapital i företag.
 • ha förmåga att relatera ett enskilt företags sätt att hantera kunskap till de grundläggande teorierna inom området.
 • kunna utforma den grundläggande strukturen i en kunskapsorganisation.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 12hp på avancerad nivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Uppsats, 4,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande i obligatoriska moment. Kursens huvudsakliga examinationsmoment utgörs av en uppsats som skrivs i grupper om 3-5 kursdeltagare.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2039

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bo Karlsson (bo.karlson@indek.kth.se)

Övrig information

Beslut/fastställd 2004-10-14.

Ersätter 4D1308 och ME2405.