ME2041 Psykologi för ingenjörer 6,0 hp

Psychology for Engineers

Grundläggande kunskaper i psykologi är relevant för alla blivande civilingenjörer, från ledare av organisationer till utvecklare av tekniska system.  Deras förståelse för sig själva och andra människor kan i hög grad kan komma att vara avgörande för effektivitet och människors välbefinnande i verksamheten. Kursen ger en bra grund till fortsatta studier av utformning av tekniska system och produkter och arbetsorganisation, ledarskap samt organisationsförändring.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Utvecklingspsykologi: barn, ungdom, vuxna;
 • Perceptions – och kognitionspsykologi: varseblivning, människans minnessystem, tänkande och problemlösning;
 • Motivationspsykologi: emotioner, motivation, personlighet;
 • Socialpsykologi: ledarskap, arbetsgrupper, stress;
 • Arbetspsykologi: arbete i olika miljöer bl a komplexa tekniska system.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall teknologen kunna:

 • Redogöra för grunderna i utvecklingspsykologin, perceptionspsykologin, socialpsykologin och arbetspsykologin;
 • Ha en ökad förståelse för människors agerande i arbetslivet;
 • Tillämpa kunskaperna vid utformning av informations – och produktionssystem, arbetsorganisation och ledarskap;
 • Redogöra för ett projekt inom valt område såväl skriftligen som muntligen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Industriell ekonomi och organisation, grundkurs, eller ME1013/ME1009 Arbetsvetenskap grundkurs, eller ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete, eller motsvarande kunskaper.

Dispens för CMATD-studenter som läst MH1021 hösten 2009 eller 2010.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Passer & Smith (last edition). Psychology-the science of mind and behaviour. McGraw Hill.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Marianne Ekman Rising

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2041

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

ME2057 Human Factors Engineering, ME2046 Riskhantering i komplexa tekniska system, ME2063 Team leadership and human management.

Kontaktperson

Fredrik Barchéus@indek.kth.se, +46 8 790 60 53

Övrig information

TMS-kurs. Beslut/fastställd 2001-11-01.

Ersätter 4D1093.