ME2059 Genus, organisation och ledning 6,0 hp

Gender, Organization and Management

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Som civilingenjör i arbetslivet kommer du att ingå i grupper och antagligen fungera som projektledare eller chef med ansvar för att koordinera människor och även ha ansvar för personal. I samspelet mellan teknik, problemlösning och ekonomi finns ledarskap, samarbete mellan människor och kompetensförsörjning som viktiga strategiska utmaningar för organisationers fortlevnad, utveckling och konkurrenskraft. I dessa är frågor om jämställdhet och mångfald integrerade. Jämställdhet och mångfald uppfattas ofta som svåra frågor, men som alla chefer och ledare samtidigt förväntas hantera. Kursens syfte är att du ska få kunskap om organisationsteori med genusperspektiv. Du kommer att få inblick i hur arbetslivet ser ut och verktyg för att kunna beskriva och analysera organisationer utifrån ett genusperspektiv. Du kommer att fokusera på ledarskapets möjligheter utifrån frågor om jämställdhet och mångfald i organisationer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska du kunna:

 • formulera vad ett genusperspektiv på organisationer innebär
 • förklara varför antalet kvinnor och män i en grupp/organisation spelar roll och hur arbetsplatsens kultur har betydelse för kvinnors och mäns villkor
 • redogöra för innebörden i centrala begrepp såsom kön/genus, könssegregering (horisontell och vertikal), könsstruktur, diskriminering som struktur (direkt och indirekt), könsmärkning och könsordning
 • ge exempel på vanliga diskurser om jämställdhet/mångfald och identifiera vilka konsekvenser diskurserna får för tolkning av vilket förändringsarbete som blir möjligt i organisationer
 • identifiera och förklara några olika förändringsmetoder, vilka nyckelaktörer som är viktiga i ett förändringsarbete samt vilket motstånd mot förändring som kan förväntas
 • beskriva och analysera en organisations könsordning och reflektera över dess konsekvenser för kvinnors och mäns möjligheter och hinder för att utöva makt och inflytande i organisationer

Kursens huvudsakliga innehåll

Innehållet i kursen består av kunskaper om feminism som tanketradition och samhällssyn, genussystem, könsperspektiv i organisationsteori och synsätt på struktur, kultur, ledarskap, förändring, jämställdhet och mångfald.

Kursupplägg

Undervisningen sker vid en träff per vecka med eget arbete däremellan. Varje träff kommer dels att vara litteraturstödjande med syfte att underlätta förståelsen av kurslitteraturen. Dels kommer varje träff innehålla aktiviteter för dialog och reflektioner kring olika frågeställningar. Träffarna bygger på aktiv medverkan och är en viktig arena för träning och inlärning.

Behörighet

120 hp från ordinarie civilingenjörsprogram. Dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN2 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN3 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

 • Aktiv närvaro vid seminarietillfällena
 • Två skriftliga delexaminationer [TEN1 - Tentamen (3,0 hp); INL1 - Inlämningsuppgift (3,0 hp)]

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Anna Wahl, anna.wahl@itm.kth.se, +46 8 790 67 59

Examinator

Anna Wahl <anna.wahl@itm.kth.se>

Övrig information

Ersätter ME2058,

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2012.