Hoppa till huvudinnehållet

ME2062 Technology-based Entrepreneurship 7,5 hp

Målgruppen för den här kursen är studenter som vill lära sig förstå teknik- och management-fenomenet "Technology-based Entrepreneurship".

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME2062 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är avsedd att ge en bred praktisk erfarenhet vid skapandet av nya teknologibaserade företag. Kursen utgör en lämplig utgångspunkt för ingenjörsstudenter eftersom den ger verktyg för att analyera och utvärdera teknologibaserade entreprenöriella idéer. En viktig del av kursen är ett projektarbete som  innebär att generera och  utvärdera en ny företagsidé. Flera olika undervisningsmetoder används i kursen: föreläsningar, seminarier, workshops och gästföreläsningar. Studenter som slutför kursen kommer att förstå vikten av teknologibaserat entreprenörskap för samhället.

Lärandemål

Kursen vänder sig till civilingenjörsstudenter som vill få en insikt om teknologi och ledarskap i samband med teknologibaserat entreprenörskap. Eftersom denna kurs fokuserar på innovation och nyföretagande förväntas deltagarna ta en aktiv roll i kursen och sitt lärande.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. analysera hur entreprenörskap i teori och praktik kan förse den entreprenöriella beslutsprocessen med information kring inledningsfasen för ett nytt teknologibaserat företag,
 2. med hjälp av ramverk organisera, kritiskt utvärdera och integrera relevant information för att ge avgörande rekommendationer om åtgärder inom en given entreprenöriell situation,
 3. välja och använda verktyg för att identifiera teknologirelaterade problem eller behov och på så sätt lägga grunden för start, tillväxt, ledning av teknologibaserade företag,
 4. framställa professionella rapporter och presentationer framtagna genom gruppsamarbete,
 5. visa muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga genom att använda övertygande och faktabaserade argument som stöd för välgrundade ledarskapsåtgärder.

Kursupplägg

Se kurs-pm

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppfyller kraven för kandidatexamen.

ME1003 Industriell ekonomi, gk eller ME1314 Introduktion till industriell ekonomi avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM2 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen fastställer studentens samlade bokstavsbetyg.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2062

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

kristina.nystrom@indek.kth.se

Övergångsbestämmelser

Tidigare fanns två examinationsmoment: Examination 4,0 hp samt seminarium 2,5 hp. I  de 4,0 hp examination  ingick både inlämningsuppgiften och en skriftlig hemtentamen. Den nya uppdelningen innebär ett klargörande av examinationsmomenten och dess olika betydelse för slutbetyget i kursen.

Utgångna moduler kan examineras med kompletterings- eller ersättningsmoduler.