ME2062 Technology-based Entrepreneurship 7,5 hp

Technology-based Entrepreneurship

Målgruppen för den här kursen är studenter som vill lära sig förstå teknik- och management-fenomenet "Technology-based Entrepreneurship".

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är avsedd att ge en bred praktisk erfarenhet vid skapandet av nya teknologibaserade företag. Kursen utgör en lämplig utgångspunkt för ingenjörsstudenter eftersom den inte bara bygger på formler utan också på konceptuellt tänkande och analys. Studenterna kommer att läsa klassisk litteratur inom området, men även moderna verk. Studenterna kommer att skriva ett antal s.k. short papers samt ett längre slutprojekt. Flera olika undervisningsmetoder används i kursen: föreläsningar, fallstudier, workshops och gästföreläsningar. Under kursen genomförs dessutom en serie seminarier genom en gruppbaserad datorsimulering. Studenter som slutför kursen att förstå vikten av teknologibaserat entreprenörskap för samhället.

Lärandemål *

Kursen vänder sig till civilingenjörsstudenter som vill få en insikt om teknologi och ledarskap i samband med teknologibaserat entreprenörskap. Eftersom denna kurs fokuserar på innovation och nyföretagande förväntas deltagarna ta en aktiv roll i kursen och sitt lärande.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. beskriva och analysera hur entreprenörskap i teori och praktik kan förse den entreprenöriella beslutsprocessen med information kring inledningsfasen för ett nytt teknologibaserat företag
  2. med hjälp av ramverk organisera, kritiskt utvärdera och integrera relevant information för att ge avgörande rekommendationer om åtgärder inom en given entreprenöriell situation

  3. välja och använda verktyg för att identifiera teknologirelaterade problem eller behov och på så sätt lägga grunden för start, tillväxt, ledning av teknologibaserade företag

  4. framställa professionella rapporter och presentationer framtagna genom gruppsamarbete

  5. visa muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga genom att använda övertygande och faktabaserade argument som stöd för välgrundade ledarskapsåtgärder

Kursupplägg

Se kurs-pm

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Uppfyller kraven för kandidatexamen.

ME1003 Industriell ekonomi, gk eller ME1314 Introduktion till industriell ekonomi avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • SEM1 - Seminarier, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen fastställer studentens samlade bokstavsbetyg.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Kristina Nyström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2062

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

kristina.nystrom@indek.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.