ME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 hp

Managing Research and Innovation

Målet med kursen är att studenterna bli förberedda att ta sig an beslutsfattande roller inom teknologi- och produkt utveckling samt att kunna de verktyg och metoder som används vid innovationsarbete. Kursen omfattar problem och möjligheter för olika typer av organisationer och deras förmåga att skapa konkurrensfördelar genom innovativa produkter (varor och tjänster). Givet det fundamentala kravet på företag att vara innovativa i dagens globala och konkurrensutsatta värld så är denna kurs viktig för studenter som vill arbeta med innovationsarbete i sina framtida karriärer. Den ger en grund som är värdefull i stora globala koncerner såväl som i små, entreprenöriella företag. Kursen bygger på gedigen vetenskaplig kunskap som tillämpas för att lösa innovationsutmaningar i kombination med insikt från chefer och entreprenörer i innovativa företag.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50815

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Planerade moduler

  P2: A1, H1, I1, A2, H2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Niclas Arvidsson <niklas.arvidsson@indek.kth.se>

 • Lärare

  Milan Jocevski <milan.jocevski@indek.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppen för TINEM2.

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50829

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: A1, H1, I1, A2, H2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Niclas Arvidsson <niklas.arvidsson@indek.kth.se>

 • Lärare

  Milan Jocevski <milan.jocevski@indek.kth.se>

  Niclas Arvidsson <niklas.arvidsson@indek.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppen för TINEM2.

 • Del av program

Lärandemål

Efter ha avslutat denna kurs ska studenterna kunna:

 • Beskriva och förklara implikationerna av traditionella organisationsmodeller för innovation och FoU i en organisations- och affärskontext samt ge förslag till innovationsstrategier för ett företag givet dess organisatoriska och industriella resurser och egenskaper.
 • Tillämpa forskningsresultat och konceptuella modeller samt organisatorisk data för att analysera och kritiskt reflektera over hur organisationer har valt sina innovationsstrategier.
 • Ge förslag till hur innovationsstrategier kan fungera i olika kontexter samt hur de kan förbättras.
 • Formulera forskningsfrågor kopplat till innovation, göra en studie baserat på dessa frågor samt skriva en akademisk uppsats utifrån dessa förutsättningar.
 • Kritiskat diskutera och analysera begränsningar för sitt eget arbete såväl som implikationer av sådana begränsningar, samt använda detta för att ge förslag till framtida forskningsbehov.
 • Beskriva olika former av intellectual property ramverk samt utveckla intellectual propertystrategier för företag och/eller entreprenörer kopplat till respektive bransch och innovationsstrategi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens innehåll struktureras utifrån dessa teman:

Innovation management

 • Betydelsen av innovation
 • Organisering och ledning av innovation
 • Ledning av intellectual properties

Ledning av teknologi och kunskap

 • Ledning av organisatorisk kunskap
 • Strategiska allianser och nätverk
 • Ledning av FoU och FoU projekt
 • Open innovation och technology transfer

Produktutveckling

 • Produktutveckling, strategi och tillväxt
 • Service innovation

Exempel på teorier och modeller är:

 • En marknadsbaserad syn på kunskap (technology transfer) samt en kollektiv syn på kunskap (networks/collaborations/open innovation)
 • Olika typer av produkttutvecklingsmodeller (t.ex stage/gate-modeller jämfört med agila modeller som t.ex. scenariobaserade modeller)
 • Modeller som relaterar innovation till olika marknader och kontexter

Kursupplägg

Kursen baseras på föreläsningar och seminarier baserat på en kursbok och ett antal akademiska artiklar (runt 20 stycken) som kopplar till ledning och innovation. Kursen är teoretiskt förankrad samtidigt som diskussioner på seminarier och föreläsningar samt förmågan att argumentera skriftligt utgör viktiga förmågor i kursen.

Behörighet

 • ME2501 Perspectives on industrial management samt minst 36 hp inom ämnet industriell ekonomi.
 • Registrerad på masterprogramet TINEM.

Litteratur

Tidd and Bessant: Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change samt Vetenskapliga artiklar som kan anskaffas via KTH biblioteket.//

Tidd and Bessant: Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change and scientific articles that can be accessed via a library.

Examination

 • LIT1 - Litteraturuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Slutbetyget baseras på 50 % litteraturuppgift och 50 % projekt.

Krav för slutbetyg

Godkänd på alla seminarier, rapporter, skriftlitg litteraturtest och projekt. Samt att aktivt deltagande på diskussioner och seminarier förväntas.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Niklas Arvidsson

Examinator

Niclas Arvidsson <niklas.arvidsson@indek.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.