Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 hpAdministrera Om kursen

Målet med kursen är att studenterna bli förberedda att ta sig an beslutsfattande roller inom teknologi- och produkt utveckling samt att kunna de verktyg och metoder som används vid innovationsarbete. Kursen omfattar problem och möjligheter för olika typer av organisationer och deras förmåga att skapa konkurrensfördelar genom innovativa produkter (varor och tjänster). Givet det fundamentala kravet på företag att vara innovativa i dagens globala och konkurrensutsatta värld så är denna kurs viktig för studenter som vill arbeta med innovationsarbete i sina framtida karriärer. Den ger en grund som är värdefull i stora globala koncerner såväl som i små, entreprenöriella företag. Kursen bygger på gedigen vetenskaplig kunskap som tillämpas för att lösa innovationsutmaningar i kombination med insikt från chefer och entreprenörer i innovativa företag.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME2069 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ledning av forskning fokuserar på hur organisationer skapar innovationer och ny kunskap men också på hur de använder detta för att skapa lönsamma affärer. Målet med kursen är att förbereda studenterna för framtida beslutsfattande roller inom företag och andra organisationer med fokus på teknik- och affärsutveckling kopplat till innovationer. För att lyckas med detta ges studenterna insikt i modeller och verktyg som används för nå dessa mål. Kursen täcker problem och möjligheter kopplade till olika organisationers förmågor att skapa uthålliga konkurrensfördelar genom innovative erbjudanden baserat på en combination av produkter och tjänster.

Innehållet baseras på en kursbok samt ett antal artiklar som fokuserar på ledning av forskning och innovation. Kursen kan beskrivas som teoretiskt baserad men med tillämpad analys som focus, och bygger på föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt ett innovationsfall som hämtas från ett riktigt företag eller bransch.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Analysera organisationer och affärsmiljöer med traditionella organisationsmodeller för innovation and forskning
 2. Förklara, jämföra och kritiskt reflektera över skillnaden mellan traditionell ledning av innovation och ledning av innovation inom digitala branscher
 3. Förklara, jämföra och kritiskt reflektera över en marknadsbaserad syn på kunskap och teknologiöverföring med en kunskapssyn baserad på samarbete inom nätverk
 4. Förklara, jämföra och kritiskt reflektera över olika typer av produktutvecklingsmodeller (t.ex. stage/gate-modeller jämfört med modeller för öppen innovation)
 5. Förklara, jämföra och kritiskt reflektera över olika typer av innovations processer (t.ex. produkt, process, position och paradigm) såväl som olika typer av innovationsfokus (t.ex. radikal vs. inkrementell, sustaining vs. disruptive och system-orienterad vs. produkt-orienterad)
 6. Förklara olika sätt att hantera intellektuell egendom och rättigheter samt kritiskt kunna reflektera över viktiga implikationer för innovation kopplat till IPR (intellectual property rights)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått kraven för kandidatexamen

ME2501 Perspektiv på Industrial Management och ME2067 Industriell omvandling och teknisk förändring (ITIEC) avslutade

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget baseras på 50 % litteraturuppgift och 50 % projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Niclas Arvidsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2069

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Niklas Arvidsson