ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp

Business Development Lab of Entrepreneurship Engineers

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

The Business Development Lab är den komplementära kursen ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer. Laborations kursen är främst inriktad på projektarbete under olika faser av affärsplaneutveckling. Detta projektarbete stöds av handledare. Dessutom innehåller Business Development Labs tillämpade föreläsningar av akademiker och praktiker. Mot slutet av kursen tränas studenterna för att presentera sina affärsplaner. Kursen avslutas med en presentation av affärsplanen för tänkta investerare.

Det börjar med en vinterskola. Inom denna vinterskola ska eleverna bekanta sig med affärsetik och de indelas i grupper. Grupperna är tvärvetenskapliga och elever från andra discipliner ingår också (enligt tillgänglighet på olika noder). Under kursens gång skall vinterskolans elever välja en entreprenöriell idé/utmaning/problem som helst skall tas fram av studenterna själva, alternativt från akademiker eller affärspartners.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

Lärandemål

 • Förmågan att framgångsrikt tillämpa inhämtad kunskap för utveckling av en ny produkt eller affärsidé
 • Förmågan att systematiskt utforska och skapa idéer eller ändra befintliga idéer för affärslösningar
 • Förmågan att systematiskt utforska olika hinder vid omvandling av teknologi till affärsföretagande
 • Djup förståelse för de olika faserna i ett företagutvecklingsprocess
 • Förmågan att omvandla nya idéer till affärslösningar på den kommersiella marknaden i kombination med beslutsfattande och ledarskaps kompetens
 • Förmågan att arbeta i tvärvetenskapliga team
 • Förmågan att reflektera över etiska och teamprocesser

Kursens huvudsakliga innehåll

Affärsplansutveckling i faser:

 1. Idétänkande
 2. Koncept skapande
 3. Affärsplan, begreppsbildning
 4. Affärsplan, presentation. Tillämpningar från grunderna kompletterat med affärsetik, IP Management, och marknadsundersökningar.

Kursupplägg

Affärsutvecklingslabb börjar med en vinterskola. Inom denna vinterskola får studenterna bekanta sig med affärsetik och är grupperade i lag. Lagen är mulitidisciplinära i naturen och innehåller studenter från andra discipliner (enligt tillgänglighet). Under vinterskolan får studenterna också välja en entreprenöriell idé/utmaning/problem eller utifrån egna idéer eller genom akademiker eller affärspartners.

Affärsutvecklingslabbet är huvudsakligen koncentrerat till ett projektarbete genom hela skapandet av affärsplanen. Detta projektarbete stöds av coacher. Dessutom innehåller affärsutvecklingslabbet tillämpade föreläsningar från akademiker och praktiker. Mot slutet av kursen är studenterna mogna att presentera sina affärsplaner. Kursen avslutas med en presentation av affärsplanen.

Behörighet

Internationellt erkänd kandidatexamen - i elektroteknik/elektronik, datalogi, datorteknik, datavetenskap eller IT eller godkända närliggande områden och Entreprenörskap för ICT Ingenjörer (eller motsvarande),  samt antagen till ett masterprogram.

Slutförd kurs i ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer.

Litteratur

Examination

 • INL3 - Individuell inlämningsuppgift, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projektuppgift, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Henrik Blomgren <henrik.blomgren@indek.kth.se>

Examinator

Henrik Blomgren <henrik.blomgren@indek.kth.se>

Övrig information

Observera: Kursen är platsbegränsad.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.