ME2073 Affärsutvecklingslabb 9,0 hp

Business Development Lab of Entrepreneurship Engineers

The Business Development Lab är den komplementära kursen ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer. Laborations kursen är främst inriktad på projektarbete under olika faser av affärsplaneutveckling. Detta projektarbete stöds av handledare. Dessutom innehåller Business Development Labs tillämpade föreläsningar av akademiker och praktiker. Mot slutet av kursen tränas studenterna för att presentera sina affärsplaner. Kursen avslutas med en presentation av affärsplanen för tänkta investerare.

Det börjar med en vinterskola. Inom denna vinterskola ska eleverna bekanta sig med affärsetik och de indelas i grupper. Grupperna är tvärvetenskapliga och elever från andra discipliner ingår också (enligt tillgänglighet på olika noder). Under kursens gång skall vinterskolans elever välja en entreprenöriell idé/utmaning/problem som helst skall tas fram av studenterna själva, alternativt från akademiker eller affärspartners.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Affärsutvecklingslabb är komplementär till kursen ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer. Kursen är främst inriktad på projektarbete under olika faser av affärsplaneutveckling. Detta projektarbete stöds av handledare. Dessutom innehåller kursen tillämpade föreläsningar av akademiker och praktiker och ett antal digitala e-learningmoduler och grupparbeten. Mot slutet av kursen tränas studenterna för att presentera sina affärsplaner. Kursen avslutas med en presentation av affärsplanen för tänkta investerare.

Det börjar med en vinterskola. Inom denna vinterskola ska studenterna bekanta sig med affärsetik och de indelas i grupper. Grupperna är tvärvetenskapliga och elever från andra discipliner ingår också (enligt tillgänglighet på olika noder). Under kursens gång skall vinterskolans elever välja en idé/utmaning/problem som helst skall tas fram av studenterna själva, alternativt från akademiker eller affärspartners.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. Systematiskt utforska och skapa ideer samt ändra befintliga ideer för affärslösningar och hantera hinder under den processen
  2. Beskriva och förklara de olika faserna i en affärsutvecklingsprocess
  3. Beskriva och kritiskt granska etiska överväganden och teamprocesser i samband med utvecklingen av nya ideer till affärslösningar på en kommersiell marknad

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer avslutad.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL3 - Individuell inlämningsuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO2 - Projektuppgift, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Genomförda och godkända e-learningmoduler.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Henrik Blomgren

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2073

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henrik Blomgren henrik.blomgren@indek.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Observera: Kursen är platsbegränsad.