Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Denna sommarkurs ingår som en integrerad del i den I&E minor som är en del av ICT Innovation Masters programmet. Kursen omfattar 4 ECTS och ges på heltid under två veckor. Denna kurs följer och baseras på kurserna ME2072 och ME2073.

Kursen uppbyggnad och design karakteriseras av följande:

 • Studenterna följer tillsammans under två veckor en produktutvecklingsprocess. Studenterna delas in och arbetar huvudsakligen i projektgrupper.
 • Kursen bygger varje år på ett specifikt tema, bakgrund till respektive tema ges i form at föreläsningar.
 • Det ges förutsättningar för interaktion mellan studenter men också mellan studenter och andra intressenter såsom t.ex. företag, affärskonsulter, marknadsundersökningsexperter, teknologiexperter, och slutkunder.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME2078 (VT 2017–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs följer och bygger på kurserna ME2072 och ME2073. Kursens struktur grundar sig på följande faser:

 • Konceptfas: Introduktion till kursens specifika tema; lära känna varandra; val av case; formerande av projektgrupper; inledande diskussioner. 
 • Idéfas: Design av produkt/tjänst; workshop för affärsmodellsgenerering; metoder för användarcentrerad utveckling; analys av användbarhet; etiska överväganden.
 • Affärsfas: Utarbetande av affärsmodell; varumärke; marknadsstruktur; finansiering; sälj (pitch) träning (videoinspelas).

Föreläsningar kommer att vara så interaktiva som möjligt.

Grupparbetesprocessen kommer att coachas av erfarna affärscoacher. Dessa coacher kan vara:

 • Entreprenörer eller forskare inom valt tema
 • Affärscoacher
 • Serieentreprenörer

Lärandemål

Denna sommarkurs är en del av den E&I minor som ingår i ICT Innovation Masters Program och bygger på ME2073 Business Development Lab module och lärandemålen för ME2073 är därmed nödvändiga förutsättningar för sommarkursen:

 • Förståelse för Business Model Generation processen, att kunna definiera och analysera processens nio byggstenar (kundsegment, kundrelationer, kanaler, erbjudande, kritiska aktiviteter, kritiska resurser, partners, kostnadsstruktur och intäktskällor).

Sommarkursen adderar dessutom men är inte begränsad till följande lärandemål:

 • Förmågan att genomföra en affärsutvecklingsprocess inom områden som betonar samhällsnytta (så som hälso- och friskvård) och förstå hur teknologi och innovation interagerar med relevant intressentgrupper (konkurrenter, allianser, nätvärk, marknader etc.).
 • Förstå användbarhet, affärslivscykler, marknadssegmentering, globala marknadstrender, och kunna identifiera deras relativa vikt för produkt och tjänsteutveckling.
 • Förmågan att kunna ta fram kommersiellt bärkraftiga affärskoncept baserat på nya innovationer. Detta kombinerat med och baserat på metoder för beslutsfattande och ledarskapskompetens.
 • Förmåga att ta etiska, samhälleliga, vetenskapliga och hållbarhets-överväganden som en del av utveckling av nya produkter, teknologier och affärsmodeller.

Sommarkursen fokus ligger på ”innovation och entreprenörskap” snarare än ”forskning”.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Internationellt erkänd kandidatexamen - i elektroteknik/elektronik, datalogi, datorteknik, datavetenskap eller informations teknik (IT) , inkluderande minst 60 högskolepoäng, kurser i datalogi, grundläggande digital och analog elektronik, grundläggande reglerteknik, datorsystem/datorarkitekur och programmering, och åtminstone 30 högskolepoäng inom matematik, inkluderande analys (calculus), linjär algebra and matematisk statistik.

Rekommenderade förkunskaper

Denna kurs följer och baseras på kurserna ME2072 och ME2073

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Tillkännages inför kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Skriftlig redovisning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Henrik Blomgren

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2078

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henrik Blomgren (henrik.blomgren@indek.kth.se)