Hoppa till huvudinnehållet

ME2098 Industriell marknadsföring och nätverk 6,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan ME2098 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innefattar:

 • Relationship management och Network management
 • Strategisk marknadsföring, franchising och licensiering
 • Segmentering och positionering
 • Utvecklingsprocesser och nya producenter
 • Skapande och styrning av produktportföljer
 • Inköp och marknadsföring på industriella marknader
 • Inköpsbeteende på olika industriella marknader och bland slutanvändare
 • Strategier för prissättning och påverkan på olika producentmarknader (B2B-maknader)
 • Marknadsundersökningar på producentmarknader (B2B-marknader).
 • Implementering av olika marknadsaktiviteter på producentmarknader (B2B-marknader).
 • Strategisk branding ("brand management"), t.ex. etablering av kärnvärden och företagsidentitet, "brand value" och "co-branding".

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. beskriva och tillämpa centrala begrepp inom industriell marknadsföring
 2. identifiera och analysera processen att marknadsföra ett industriellt koncept eller produkt och hur nätverk och andra relationer skapas
 3. analysera och förklara segmentering på olika nivåer och inköpsbeteende på olika producentmarknader
 4. analysera och förklara vikten av produktportfölj, prissättning och påverkan på producentmarknader
 5. föreslå och utveckla olika marknadsföringsstrategier för producentmarknader
 6. analysera akademiska artiklar och göra en kritisk granskning av teoretiska begrepp och modeller inom industriell marknadsföring och nätverk
 7. använda simuleringsteknik för att genomföra marknadsanalyser och implementera marknadsstrategier

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått kraven för kandidatexamen
ME1003 Industriell ekonomi, gk eller ME1314 Introduktion till industriell ekonomi avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL3 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • QUI1 - Digitalt quiz, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2098

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

 Se kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson

Mana Farshid (mana.farshid@indek.kth.se)

Övergångsbestämmelser

Tidigare moment TEN2 ersätts av moment QUI1. Enda förändringen är formen för examinationen, som ändras från skriftlig salstentemen till ett digitalt quiz. Antagna studenter från tidigare årskullar, som inte slutfört moment TEN2, kommer att examineras med moment QUI1.

Övrig information

Ersätter: ME2604
Kurs med liknande/överlappande innehåll: ME2066.
Det är inte tillåtet att läsa både ME2098 och ME2066.