Hoppa till huvudinnehållet

ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer 6,0 hp

Kursen behandlar hur man leder individer, grupper och organisationer i olikea organisatoriska miljöer relevanta för ingenjörsstudenter. Speciellt fokus läggs på kunskaps- och teknikintensiv verksamhet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME2163 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar begrepp, modeller, teorier, verktyg och processer inom ledarskap, organisering och personalledning pä tre organisatoriska nivåer: individ, grupp och organisation. Ett speciellt fokus läggs på kunskaps- och teknikintensiv verksamhet.
Kursen behandlar tre områden/nivåer:

 • Individnivå: Ledarskapsmodeller och teorier - d.v.s. teorier och modeller pä individnivå som definierar och förklarar medarbetarskap, effektivt och framgångsrikt ledarskap, skillnad mellan chefs- och ledarskap, personligt ledarskap, makt, motivation och påverkan, ledarskapsstilar samt klassiska och moderna synsätt pä ledarskap.
 • Gruppnivå: Gruppers/teams organisering och utvecklingsmodeller och teorier - d.v.s. teorier och modeller på gruppnivå som definierar grupp respektive team, beskriver olika typer av grupper, grupp/team roller, styrkor och svagheter med teamorganisationer,
  grupp/teamutvecklingsprocessen samt ledarskaps och organisatoriska utmaningar i teambaserade miljöer.
 • Organisationsnivå: Organisations och personalledningsmodeller (HRM) och- d.v.s. teorier och modeller som beskriver personalledningsfunktionen i en organisation vilket bl.a. inkluderar olika synsätt pä organisationer och HRM, utmaningar för HRM-funktionen, HR-konfigurationer, flexibilitet, rekrytering och organisering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenterna:

För godkänt betyg E visa att du kan ...

 • använda relevanta begrepp och modeller på alla tre nivåerna individ, grupp och organisation utgående från egna erfarenheter

För högre betyg A-D
Dessutom visa att du kan:

 • jämföra de viktigaste modellerna och teorierna på någon av de tre nivåerna individ, grupp och organisation.
 • beskriva hur individ, grupp och organisatoriska processer samverkar samt tillämpa relevanta begrepp, modeller och teorier på typfallssituationer i olika miljöer.
 • analysera hur modeller på individ-, grupp- och organisationsnivå samverkar, välja och applicera teori på praktiska problemsituationer samt diskutera begränsningar i existerande teorier och modeller.
 • tillämpa och kritiskt granska modeller på individ-, grupp- och organisationsnivå och visa hur de samverkar, tillämpa modeller och teorier på komplexa situationer samt föreslå områden för framtida forskning
 • reflektera över hur individ, grupp och organisatoriska processer samverkar utgående frän egna erlarenheter

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME1003 Industriell ekonomi, gk avslutad.

Rekommenderade förkunskaper

Inga utöver särskild behörighet.

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Individuell reflektion baserad på gruppövningar, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyget på kursen sätts genom en sammanvägning av betygen pä examinationsmoment TEN1 och INL1.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2163

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

 Se kurs- och programkatalogen.

Övrig information

Kursen ersätter ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management, 6,o hp.

Kurs med överlappande innehåll: ME2311

Övriga föreskrifter

Inga