Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME2718 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på hur man utvecklar och implementerar en sammanhängande strategi i dagens näringsliv, med särskild betoning av de villkor som gäller för kunskaps- och teknikintensiva företag.

Huvudområden för kursen är:

 • Analys av den omgivande konkurrensmiljön
 • Analys av industristrukturer och hur dessa uppstår
 • Skal- och mångfaldsekonomi
 • Diskussion av resurser och förmågor
 • Diskussion av att skapa och upprätthålla konkurrensfördelar
 • Organisatorisk omvandling och strukturell förändring

Dessa huvudområden diskuteras utifrån modern forskning och med stöd av ett antal kortare fallstudier som utgår från samtida industriella problemställningar, företrädesvis med svensk bakgrund.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. redogöra för ledande ramar, teorier och centrala begrepp relaterade till strategisk ledning
 2. analysera strategiska ledarskapsutmaningar med hjälp av centrala ramar, teorier och begrepp relaterade till strategisk ledning

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått kraven för kandidatexamen

ME1314/ME1305 Introduktion till industriell ekonomi eller ME1003 Industriell ekonomi, gk avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Inga utöver särskild behörighet.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Halvtidsexamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Sluttentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Profile picture Anders Broström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2718

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Se kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson

Anders Broström (anders.brostrom@indek.kth.se), 790 6795

Övrig information

Ersätter AH2018 Management & Strategy