Hoppa till huvudinnehållet

ME2818 Designtänkande 7,5 hp

In a recent Op ed article titled “End the University as We Know It”, Mark Taylor criticises the mass-production university model for “ever-increasing specialization” leading to “separation where there ought to be collaboration”. This in turn leads to knowledge that becomes self-serving rather than adapted to current needs – “Each academic becomes the trustee not of a branch of the sciences,” Taylor writes, “but of limited knowledge that all too often is irrelevant for genuinely important problems.”[i] This recalls the economist Friedrich Hayek’s observation in The Use of Knowledge in Society (1945) that “Each member of society can have only a small fraction of the knowledge possessed by all, and each is therefore ignorant of most of the facts on which the working of society rests... civilization rests on the fact that we all benefit from knowledge which we do not possess. And one of the ways in which civilization helps us to overcome that limitation on the extent of individual knowledge is by conquering ignorance, not by the acquisition of more knowledge, but by the utilization of knowledge which is and which remains widely dispersed among individuals.”[ii] Hence the appeal of design thinking in an interdisciplinary context. Design thinking – a practical, cross disciplinary methodology – is one expression of our focus shifting from the object (artefact, collection or archive – library or database), towards information, including the question how expertise is actualised (performed, articulated) in practice. Such an approach changes the terms by which we describe, and conceive of, our various knowledge concepts and this in turn affects the way we set about what we call, at the Experience Design Group, disruptive innovation. As Jack Burnham writes in Systems Aesthetics “We are now in transition from an object-oriented to a systems-oriented culture. Here change emanates, not from things, but from the way things are done.”[1]

This course arises from a belief in the central relevance of design thinking to a range of disciplines, and the corresponding belief that “designers should be critical thinkers and strategists first, capable of addressing cross-disciplinary problems by designing the social, political, economic and educational ‘systems’ that give them greater reach, responsibility, influence and relevance.”[iii]This is a more expanded role for the designer than simply that of problem-solver; the problem-solver typically works within narrowly prescribed limits, while the creative entrepreneurs that this course addresses must be highly skilled in synthesising information from a diverse range of knowledge traditions. Why? Because they face problems that are neither predictable nor simple, but rather highly complex – as Julie Thompson Klein has noted, “the art of being a professional is becoming the art of managing complexity.”[iv] Design thinking is thus well positioned to make meaningful contributions to today’s wicked problems and entrepreneurial opportunities since it develops the capacity to speculate critically where compelling breakthrough knowledge is likely to occur.

[1] Jack Burnham “Systems Esthetics” Reprinted from Artforum (September, 1968). Available: http://www.arts.ucsb.edu/faculty/jevbratt/readings/burnham_se.html (accessed 4 November 2010).

[i] Mark Taylor, 2009: “End the University as We Know It” (New York Times, April 26 2009).

[ii] Friedrich Hayek, "The Use of Knowledge in Society" American Economic Review. XXXV, No. 4. pp. 519-30. American Economic Association

[iii] Ronald Jones, “Are You Experienced?” in Frieze (Issue 120, Jan-Feb 2009). Available online: http://www.frieze.com/issue/article/are_you_experienced/(accessed 4 November 2010)

[iv]Julie Klein in Rethinking Interdisciplinarity: http://66.201.40.136/interdisciplinarity (accessed 4 November 2010)

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME2818 (VT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Design thinking är en kraftfull metod för att utforma strategiska interdisciplinära eller entreprenöriella initiativ som tillåter samband mellan koncept, metoder och ändrade förhållningssätt som annars skulle kunna förbises med ett mono-disciplinärt problemlösande förhållningssätt. Med ett ursprung i design, men med möjlighet att appliceras på ett brett spektra av discipliner har design thinking tillfört en potential att helt ändra på de metoder som de flesta, enligt rutin, arbetar efter. Människor har en naturlig begåvning för design thinking – metoden använder den associativa, improvisatoriska logiken i lek – men de flesta uppmuntras att undertrycka denna förmåga till förmån för mer pålitliga, om än mer begränsande metoder för problemlösning. 

För entreprenörer som värdesätter strävan efter validitet och innovation över tradition och repetition, kommer denna kurs att utrusta deltagarna med kunskaper för att främja sådana mål. Kursen använder ett praktiskt arbetssätt genom att undervisa i design thinking genom en blandning av föreläsningar, workshops och uppgifter. När studenterna har lärt sig de fundamentala delarna av design thinking uppmuntras de att undersöka hur man kan utveckla de etablerade teknikerna - genom att inkorporera delar av, till exempel, andra kreativa och design discipliner så som plotting, karaktärisering, visualisering, rollspel, story-boards och experience prototyping.  

Eftersom kursen fokuserar på teman och spekulativa, post-kritiska prototyper av ”elaka” problem förväntas studenterna delta aktivt under hela kursen då undervisningen är interaktiv.

Lärandemål

Meningen med denna kurs är att lära PhD, MFA, MSc och MA-studenter de avancerade metoder som finns tillgängliga för “design thinking”.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Samla in och använda metoder inom design thinking.
 • Utvärdera och organisera koncept som dessa metoder genererar.
 • Diskutera och kritiskt analysera styrkor, svagheter och den innovativa potentialen i förslag från andra kursdeltagare.   
 • Utveckla, dokumentera och artikulera ett sammanhängande designförslag baserat på genererade resultat.
 • Demonstrera hur design thinking kan ändra och utöka studentens eget disciplinära sett att se på världen.
 • Utveckla och argumentera för ett interdisciplinärt entreprenöriellt initiativ, inspirerat av design thinking-processen.

Kursupplägg

Kursen kombinerar föreläsningar med seminariediskussioner, workshops, grupp samt individuella presentationer av studenterna såväl som ledare inom fältet.

Det slugiltiga betyget baseras på

 • Studenternas interdisciplinära entreprenöriella förslag, den slutgiltiga presentationen och hur design thinking har lett fram till detta resultat.
 • Betygen du erhåller från dina team-medlemmar, och en utvärdering samt en motivering av de betyg som du ger dig själv samt dina team-medlemmar.
 • Framgångsrikt avslutade individuella uppgifter.
 • Närvaro

Betygskala:

Studenter som examineras från en SSES kurs kommer att betygsättas enligt kursplanen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS). 

Rekommenderade förkunskaper

Kursen är viilkorligt valfri för TMRSM1 och valfri för alla program på KTH.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur kommer att meddelas inför kursstart.

literature will be announced in connection to the start and communicated to enrolled students.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Det slutgiltiga betyget baseras på:

 • Studentens interdisciplinära entreprenöriella förslag, den slutgiltiga presentationen och dokumentationen av hur design thinking har lett fram till detta resultat.
 • Betygen du erhåller från dina team-medlemmar, och en utvärdering samt en motivering av de betyg som du ger dig själv samt dina team-medlemmar.
 • Framgångsrikt avslutade individuella uppgifter.
 • Närvaro.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2818

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

registrar@sses.se

Övrig information

Frågor skickas till SSES utbildningskoordinator via registrar@sses.se

Kursspråk är engelska.

Kursen erbjuds inom ramverket för Stockholm School of Entrepreneurship.

Ansvarig institution: Konstfack.

Kursansvarig: Julien Mauroy, julien@mauroy.info