ME2824 Från forskning till företagande 7,5 hp

From Science to Business- Concepts in Biotechnology

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar utveckling och ledningen av life science företag, med fokus på att kommersialisera upptäckter och uppfinningar. Kursen består av föreläsningar och seminarier baserade på praktik och teori. Under dessa föreläsningar och seminarier möter studenterna nationella och internationella praktiker och forskare från industrin och akademin. Praktikerna presenterar specifika erfarenheter av att starta och driva kunskapsintensiva företag eller erfarenheter om strategier inom det finansiella, juridiska, politiska eller företagande området. Forskare inom sociologi eller företagskunskap ger en bredare orientering om akademiska upptäckter, nyföretagande, och företagsutveckling.

I projekt och case-studier samarbetar studenter från olika universitet i grupper.

Lärandemål *

Det övergripande syftet med kursen är att utveckla en förståelse för kommersialisering och ledning av projekt och företag i life science industrin. Lärandemålen kan sammanfattas enligt följande: att förstå förutsättningarna för affärsverksamhet i life science fältet, ge enkla men effektiva affärsverktyg och att utöka deltagarnas kännedom om alternativa karriärvägar (industri, privat etc).

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Visa en allmän förståelse för Life Science-industrin och hur den har utvecklats
 • Förstå och visa kunskap om kommersialisering och ledning av life science företag
 • Argumentera för för- rdelar och nackdelar med offentlig och privat finansiering av av life science-företag i tidiga stadier av utveckling
 • Tillämpa grundläggande strategier, verktyg och kompetenser som är viktiga för life science-baserade företag
 • Visa teoretiska och praktiska kunskaper inom den övergripande rättsliga ramen för life science baserade företag
 • Förstå och visa hur forskningsrön och uppfinningar kan kommersialiseras
 • Tillämpa förståelse och kunskap om grunderna i innovation och entreprenörskap i ett större sammanhang och kunna sätta dessa i relation till det egna ämnesområdet
 • Förstå innovationssystemet och dess aktörer

Kursupplägg

En kombination av gästföreläsare med teoretiska och praktiska erfarenheter av att starta, driva och utveckla forskningsbaserade företag. Interaktiva seminarier fokuserade på diskussioner inom olika områden kombinerat med praktisk användning av inhämtad kunskap. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Studenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur kommer att meddelas inför kursstart.

Will be announced at the start of the course.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

äSlutbetyget baseras på:

 • Grupp-projekt,
 • Case-studier
 • Muntliga presentationer.

Det är obligatorisk närvaro på seminarier, case-studier och presentationer. Uteblivet deltagande i obligatoriska delar av kursen kan kompenseras i samråd med kursledningen och bedöms från fall till fall

Betygsskala:Studenter som examineras från en SSES kurs kommer att betygsättas enligt kursplanen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Terrence Brown

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2824

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

registrar@sses.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Frågor skickas till SSES utbildningskoordinator via registrar@sses.se

Ersätter ME2806

Kursspråk är engelska

Kursen erbjuds inom ramverket för Stockholm School of Entrepreneurship.

Ansvarig institution: Karolinska Institutet (KI)

Kursansvarig: Hanna Jansson, hanna.jansson@ki.se