Hoppa till huvudinnehållet

MF1023 Elektroteknik, del 2 3,0 hp

Kursen täcker skillnaderna mellan MF1016 Elektroteknik för M o P och kursen MF1017 Elektroteknik T. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF1023 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Digital elektronik och mikrodatorteknik: Analys av sekvenskretsar. Analoga kretsar för anpassning av givarsignaler i samband med A/D-omvandling. Exempel på givare enkoder.

Elmotoranläggningar: Principer för varvtalsstyrning av motorer. Matningsdon och kraftelektronik till elmotorer. Exempel på givare i samband med motordrift.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Analysera, dimensionera och använda system som har en elektroteknisk del. Exempel är elektromekaniska och/eller elektrokemiska system.
  • Analysera, dimensionera och använda kretsar avsedda för signalbehandling och att använda enkla digitala filter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SF1624 Algebra och geometri
SD1120 Ljud och vibrationer

Rekommenderade förkunskaper

Den som påbörjar kursen i elektroteknik förutsätts ha deltagit i kursen MF1017 Elektroteknik för T.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL2 - Inlämningsuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • LAB2 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid om examination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hans Johansson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF1023

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Johansson, 08-790 74 90, hansj@md.kth.se