Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Design och Produktframtagning, ModSim, bygger vidare på DoP perspektivkurs för P1 och syftar till att vidareutveckla förmågor inom produktframtagning genom tillämpning av matematik, mekanik och numeriska metoder. Kursen baseras på ett produktframtagningsprojekt med inslag av modellering och simulering.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MF1037 (VT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar design och produktframtagningsprocessen genom att integrera kunskap som tidigare förvärvats i mekanik, matematik och numeriska metoder, tillämpa dem i ett design och produktframtagningssammanhang och metodiskt tillämpa dem i projekt inom design och produktframtagning.
Tyngdpunkten i denna kurs är inte att studera en lista över ämnen, utan det är en projektkurs. Studenterna arbetar i team med ett projekt, där färdigheter som förvärvats i tidigare kurser integreras. Kursen är i huvudsak en utvidgning av kursen MF1046 Design och produktframtagning - Introduktion, men det krävs också grundläggande kunskaper i mekanik, matematik, programmering av matematiska modeller för fysiska system och CAD.
Några ämnen som behandlas vid föreläsningar är; grundläggande designprinciper inom maskinteknik, grundläggande modelleringsprinciper för mekaniska beteende hos olika produkter, programmering av matematiska modeller för det mekaniska beteende hos olika produkter, en introduktion till hållfasthetsläran. Beroende på projektet kan andra ämnen ingå.
Muntliga och skriftliga rapporter på svenska är obligatoriska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna:

 • ha fördjupad erfarenhet av design- och produktframtagningsprocessen samt arbetsmetodiken och ingenjörens roll i denna.
 • tillämpa och fördjupa kunskaper i matematik, mekanik och numeriska metoder.
 • tillämpa och fördjupa kunskaper inom ämnesområdet design och produktframtagning.
 • tillämpa kunskaper och erfarenheter av grupparbete och projektarbete
 • självständigt skapa modeller av produkter, och simulera kraft- och momentpåverkan på produkten.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MF1046 Design och produktframtagning, introduktion

Obligatorisk för
CDEPR1

Rekommenderade förkunskaper

Deltagande i samtliga kurser under hösten för CDEPR1.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen från samtliga obligatoriska kurser för CDEPR1 i period 1 och 2

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • KON1 - Kontrollskrivning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Söderberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF1037

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Kurserna i blocket Design och Produktframtagning(MF1038, MF1039, MF1040)

Kontaktperson

Anders Söderberg, 08-790 7265, aes@kth.se