MF1046 Design och produktframtagning, introduktion 10,5 hp

Design and Product Realization, Introduction

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen är den första i en serie av karaktärskurser inom civilingenjörs-programmet Design och Produktfram-tagning. Syftet med kursen är att ge en övergripande orientering om och perspektiv på ämnesområdet Design och Produktfram-tagning, samt att skapa intresse och förståelse för de fortsatta studierna inom programmet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

a) ha kännedom om design och produktframtagningsprocessen samt arbetsmetodik och ingenjörens roll i denna.

b) känna till den historiska bakgrunden om industridesign samt betydelsen av industridesign i produktutvecklingsarbetet.

c) kunna använda metoder för att öka kreativitet och känna till gruppdynamiska övningar.

d) kunna använda några av ingenjörens datorverktyg, speciellt:

- MATLAB för att göra enkla program som löser enklare matematiska och ingenjörsmässiga problem.

- CAD för att göra 3D-modeller för bildmässig kommunikation och produktionsunderlag.

- MS Word för att skriva rapporter med figurer och grafer.

e) kunna visualisera produktkoncept via enkla skisser och modeller.

f) ha erfarenhet av att arbeta i mindre grupper samt i större projektgrupper med formella projektmöten och arbetsfördelning.

g) förstå den strukturella uppbyggnaden av en teknisk rapport samt ha tränat det språkliga och innehållsmässiga i en teknisk rapport.

h) kunna planera och utföra muntliga presentationer.

i) förstå studieteknikens roll för framgångsrika studier.

j) kunna beskriva begreppet hållbar utveckling.

k) reflektera över ingenjörens roll för hållbar utveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

Huvuddelen i kursen utgörs av ett projektarbete. Projektet går ut på att konstruera en ny eller förbättra en befintlig produkt. Aspekter som form, funktion och tillverkning skall beaktas. Förslagen skall sedan illustreras med fysiska och virtuella modeller (t.ex. papp och 3D-CAD). Projektet startar med en kick-off och övningar i projektarbete, gruppdynamik och kreativitet.

Projektarbetet stöttas, förutom via handledning även genom föreläsningar, övningar och laborationer. Syftet med dessa lärarledda moment är också att få ett större sammanhang och perspektiv på design och produktframtagning. De lärarledda momenten innehåller dessutom följande moment: CAD, MATLAB, Design (formgivning), Produktframtagning (konstruktion/produktion) och Kommunikation.

I kursen ingår dessutom föreläsning och övningar i studieteknik.

Begreppet hållbarhet introduceras genom föreläsningar och i reflekterande övningar diskuteras ingenjörens roll inom området.

Kursupplägg

Examinationen sker löpande med muntliga och skriftliga redovisningar av projekt och laborationer samt obligatorisk närvaro för vissa moment.

Behörighet

Gymnasiekunskaper eller motsvarande som krävs för att bli antagen på programmet Design och Produktframtagning.

"Obligatorisk för årskurs 1, kan ej läsas av andra studenter"

Rekommenderade förkunskaper

Gymnasiekunskaper eller motsvarande som krävs för att bli antagen på programmet Design och Produktframtagning.

Litteratur

Folkeson, A., Kommunikation för ingenjörer, Maskinkonstruktion, KTH, 2003

Kursmaterial som omfattar bl a Matlab, CAD, Arbetsmetodik, Skissteknik och Modellmaterial

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium studieteknik, 0,5, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarium, hållbarhet, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Slutbetyg på kursen fås genom sammanvägning av prestationerna i examinationsmomenten.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Anna Hedlund-Åström, 08-790 6444, hedlund@md.kth.se

Examinator

Anna Hedlund Åström <hedlund@md.kth.se>

Påbyggnad

Efterföljande kurser som speciellt bygger vidare är: Numeriska metoder och programmeringsteknik, Design och produktframtagningskurserna i årskurs 1, 2 och 3.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.