Hoppa till huvudinnehållet

MF2032 Eco Design 6,0 hp

Kursens huvudmål är att ge studenterna grundläggande kunskap om miljökrav och produktutvecklingsverktyg för eco-design, samt att ge grundläggande kompetens i att utveckla produkter för ett hållbart samhälle.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2032 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen introduceras området Eco Design i form av lektioner kombinerat med övningar där olika metoder introduceras och praktiseras. Parallellt genomförs ett projekt där en produkt ska analyseras ur ett eco design prespektiv. Områden och metoder som tas upp är livscykelanalys (LCA); social livscykelanalys (S-LCA), livscykelkostnad (LCC), cirkulär ekonomi, lagstiftning speciellt avfallshantering, konstruktion för demontering.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • definiera och förklara begrepp och metoder kopplade till Eco Design
  • applicera metoder för Eco Design och hållbar utveckling på konsumentprodukt
  • analysera och utvärdera lösningar med avseende på hållbarhet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidatexamen, ämnesområde Maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2032

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

MF2022