MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp

Service Design

Allt fler talar om tjänster.  Vi går från ett produkttänkande till ett tjänstetänkande,  tjänster är den sektor som ökar mest och företagen måste börja tänka i tjänster.

Men hur utvecklar man egentligen tjänster ? Vilka metoder ska man använda? Vad är relationen mellan produkter och tjänster? Vilken roll spelar teknik och affärsutveckling i tjänstedesign?

I den här kursen får du lära dig grunderna i tjänstdesign och själv göra ett projekt åt en uppdragsgivare. Vi går igenom de viktigaste metoderna och får handledning av verksamma tjänstedesigners  som berättar om sina erfarenheter.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Tjänstesektorn är idag Sveriges största och snabbast växande bransch. Vi går från produkt- till tjänstedominant logik, med ett fokus på att förstå kundens erfarenheter och därigenom tillfredsställa kundernas behov – snarare än att sälja en produkt. Många företag gör en större vinst på sina tjänster än på kärnprodukten. Tjänster är ofta resurseffektiva, miljövänliga och bidrar inte sällan till en utveckling mot ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Kursen är huvudsakligen baserad på problembaserat lärande. Studenten kommer att lära sig grunderna inom tjänstedesign och tillämpa den nya kunskapen i ett tjänstedesignprojekt i samverkan med en organisation. Metoder som undersöks varierar från kundinteraktion, kundresa, triggermaterial, tjänsteprototyper och visualisering av tjänstekoncept via en kort film/animation. Projektarbete kombineras med föreläsningar, övningar och litteraturstudier.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa tjänstedesignprocessen och de metoder som presenteras i kursen. Redogöra för och motivera val av användarinsikter från utforskande och analysfas och beslut kring de vägval som tagits under utvecklingsfasen
 • designa ett tjänstekoncept med utgångspunkt i en kundorganisations brief som på ett kreativt sätt möter användarens behov
 • skapa en kortare film/animering som visualiserar tjänstekoncept på ett pedagogiskt och engagerat sätt
 • förklara hur tjänster kan bidra till en ekologisk, ekonomisk och social hållbar samhällsutveckling, samt applicera denna kunskap i ett tjänstedesignprojekt
 • förklara teorier och olika perspektiv inom området tjänstedesign samt förklara tjänstedesignprocessen dess bakomliggande principer och de metoder som presenteras i kursen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Teknologie kandidatexamen, inom ämnesområde maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Editors Marc Stickdorn, Jakob Schneider, "This is service design thinking", BIS publishers 2010, The Netherlands

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För att erhålla godkänt betyg i kursen krävs ett aktivt deltagande i projektarbetet och minst 80% närvaro vid föreläsningstillfällen. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid halvtids- och slutlig presentation.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid om examination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sara Ilstedt

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2038

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sara Ilstedt Hjelm, 08-790 7830, sarai@md.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.