MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp

Service Design

Allt fler talar om tjänster.  Vi går från ett produkttänkande till ett tjänstetänkande,  tjänster är den sektor som ökar mest och företagen måste börja tänka i tjänster.

Men hur utvecklar man egentligen tjänster ? Vilka metoder ska man använda? Vad är relationen mellan produkter och tjänster? Vilken roll spelar teknik och affärsutveckling i tjänstedesign?

I den här kursen får du lära dig grunderna i tjänstdesign och själv göra ett projekt åt en uppdragsgivare. Vi går igenom de viktigaste metoderna och får handledning av verksamma tjänstedesigners  som berättar om sina erfarenheter.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp), P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  10153

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Mia Hesselgren <miahes@kth.se>

 • Lärare

  Magnus Eneberg <meneberg@kth.se>

  Mia Hesselgren <miahes@kth.se>

  Sara Ilstedt <sarai@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika typer av tjänstedesign och de metoder som används inom området.
 • beskriva och diskutera vad som skiljer produkter från tjänster, samt de olika arbetsätt och som kännetecknar utvecklingen av dessa.
 • redogöra för vad Product service system innebär och hur företag kan arbeta med detta.
 • undersöka och analysera ett antal fallstudier inom tjänstedesign.
 • genomföra ett projekt inom tjänstedesignområdet som innefattar en tjänstehybrid.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens bygger huvudsakligen på problembaserat lärande där studenterna få genomföra ett projekt inom tjänstedesign tillsammans med en uppdragsgivare från ett företag eller organisation.

Föreläsningar, litteraturstudier och seminarier ger bakgrund och stöttar studenterna under arbets gång med kunskap, fallstudier och handledning.

Behörighet

Teknologie kandidatexamen, maskinteknik eller motsvarande.

Litteratur

Editors Marc Stickdorn, Jakob Schneider, "This is service design thinking", BIS publishers 2010, The Netherlands

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projektarbete, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Redovisning av ett tjänstedesignprojekt.

Deltagande i övningar och föreläsningar med minst 75%.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Sara Ilstedt Hjelm, 08-790 7830, sarai@md.kth.se

Examinator

Sara Ilstedt <sarai@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.