MF2060 Industriell design högre kurs, del 1 12,0 hp

Industrial Design Engineering Advanced Course, Part 1

Kursen är i huvudsak inriktad på design. Innehållet kretsar kring ett individuellt designprojekt där en stor del av bakgrundsstudierna genomförs i grupper. I projektet ska sedan de olika delarna knytas ihop och gestaltas till en helhet. Designprojektet avser en produkt men som är designad för att funkera i ett cirkulärt produkt-tjänste-system.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • gestalta en komplex produkt utifrån användarstudier, varumärke och hållbar utveckling.
 • använda metoder för användarcentrerad design samt äga insikt i hur man kan utgå från användarnas behov i designprocessen.
 • utforma en varumärkesplattform ämnad att stödja design av produkter och tjänster.
 • förstå och ha erfarenhet av hur teknik, ekonomi och design framgångsrikt kan samverka i ett designprojekt samt förstå parternas olika roller.
 • tillämpa kunskaper inom presentations- och kommunikationteknik i faktiska projekt.
 • känna till och dra nytta av aktuell forskning inom designområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Under kursen tränas olika metoder och verktyg för att förstå användare och deras behov samt att analysera resultatet. Bland annat planeras och utförs användarstudier.

Ett annat område som belyses är varumärkets betydelse, strategier kring varumärke och hur det påverkar utformningen av produkter och tjänster. Vidare diskuteras aktuell forskning inom designområdet.

Ett moment i kursen utgörs av samarbete med andra utbildningsdiscipliner inom ekonomi och design. Målet med det momentet är att ge studenterna erfarenhet av gruppdynamik och de olika roller som finns inom produktutveckling.

I kursen ingår forskningsförberedande momentet som utgör 1,5 hp av kursens totala innehåll.

Behörighet

Antagen till TIPDM, spår teknisk design (IPDC)

Litteratur

"Research Methods for Product Design”, Alex Milton & Paul Rogers

Forskningsartiklar

"The Brand Gap", Marty Neumeier

Examination

 • PRO3 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO5 - Projekt, 4,0, betygsskala: P, F
 • PRO6 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F

Examinationen baseras på studentens aktiva deltagande i grupparbeten och seminarier, kvalitén på inlämnade uppgifter (både individuella och i grupp) och skrivuppgifter som exempelvis peer review.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Teo Enlund (teoe@kth.se)

Examinator

Teo Enlund <teoe@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.