Hoppa till huvudinnehållet

MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion 6,0 hp

Kursen ger en översikt över nutida vetenskapliga och industriell utvecklingstrender inom området maskinkonstruktion.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2072 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt över nutida vetenskapliga och industriell utvecklingstrender inom området maskinkonstruktion. Vetenskapliga forskningsmetoder och -verktyg och forskningsetiska aspekter behandlas både på en övergripande nivå och på en konkret nivå kring forskning och utveckling (FoU) av mekaniska produkter, högpresterande maskinkomponenter, och förståelse av fysikaliska fenomen. Vidare övas också på att läsa vetenskapliga artiklar och att förstå strukturen hos sådana, samt att skriva en egen forskningsartikel. Viktiga innovationsaspekter för att möta samhälls- och industriella utmaningar behandlas också.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Tillämpa vanliga begrepp och språkbruk inom ämnet
  • Värdera, diskutera och argumentera kring etiska forskningsaspekter
  • Genomföra en vetenskaplig studie
  • Ge konstruktiv kritik på en vetenskaplig studie

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidatexamen, ämnesområde Maskinteknik eller motsvarande.

MF2024 Robust konstruktion eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen bestäms senast en månad innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ulf Olofsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2072

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ulf Olofsson, ulfo@kth.se