MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation 6,0 hp

Research Methodology in Management and Organization

Kursen ger fördjupning inom ämnet organsiation och ledarskap samt det kunnande i metoder och angreppssätt som krävs för att påbörja examensabete och eventuella fortsatta forskarstudier i ämnet. Kunskapen som kursen ger är också nödvändig i mer praktisk verksamhet för att kunna förstå och använda sig av forskning i denna.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva flera olika forskningsmetoder av både kvalitativ och kvantitativ art

- applicera flera olika forskningsmetoder av både kvalitativ och kvantitativ art. Exempel på dessa metoder för kvantitativ analys är medelvärdesjämförelse (t-test och ANOVA) och multipel regressionsanalys. Exempel på en metod för kvalitativ analys är textanalys med öppen kodning

- välja forskningsmetoder som är relevanta för olika typer av forskningsstudier

- förklara och diskutera metodologiska svagheter och styrkor i forskning

- demonstrera analytiskt och kritiskt tänkande

- tillämpa KTHs etiska regler för kopiering och citering av andras arbeten

Kursens huvudsakliga innehåll

Deltagarna kommer att bedriva ett vetenskapligt arbete där det ingår att samla, beskriva och analysera data med lämplig forskningsmetod. Resultaten ska diskuteras i relation till tidigare och framtida forskning, samt analysera svagheter och styrkor i egen och andras forskning.

Arbetet ska presenteras muntligt och skriftligt.

Behörighet

Kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 2,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Gunilla Ölundh Sandström <gunillaos@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.