Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalMF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation 6,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen ger fördjupning inom ämnet organsiation och ledarskap samt det kunnande i metoder och angreppssätt som krävs för att påbörja examensabete och eventuella fortsatta forskarstudier i ämnet. Kunskapen som kursen ger är också nödvändig i mer praktisk verksamhet för att kunna förstå och använda sig av forskning i denna.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MF2086 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Deltagarna kommer att bedriva ett vetenskapligt arbete där det ingår att samla, beskriva och analysera data med lämplig forskningsmetod. Resultaten ska diskuteras i relation till tidigare och framtida forskning, samt analysera svagheter och styrkor i egen och andras forskning.

Arbetet ska presenteras muntligt och skriftligt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva flera olika forskningsmetoder av både kvalitativ och kvantitativ art

- applicera flera olika forskningsmetoder av både kvalitativ och kvantitativ art. Exempel på dessa metoder för kvantitativ analys är medelvärdesjämförelse (t-test och ANOVA) och multipel regressionsanalys. Exempel på en metod för kvalitativ analys är textanalys med öppen kodning

- välja forskningsmetoder som är relevanta för olika typer av forskningsstudier

- förklara och diskutera metodologiska svagheter och styrkor i forskning

- demonstrera analytiskt och kritiskt tänkande

- tillämpa KTHs etiska regler för kopiering och citering av andras arbeten

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

MF2046  Produktinnovation eller MF2038  Tjänstedesign, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jennie Björk

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2086

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd