MF2087 Innovationsledning - teori och praktik 7,5 hp

Innovation Management - Theory and Practice

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- analysera och kritiskt utvärdera litteratur inom området

- självständigt välja ut litteratur

- orientera sig om några teman inom litteraturfältet

- utvärdera forskningsdesignen med avseende på vald forskningsmetod och teoribas

- skriva essäer av mer vetenskaplig karaktär

- anpassa vetenskaplig litteratur till en praktikorienterad publik och beskriva den på ändamålsenligt sätt

- använda vetenskaplig litteratur för att analysera problem i praktiken

- föra dialog om vetenskaplig liiteratur i grupp

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller tre delar - en del som syftar till att studenterna ska bli insatta i teorin inom innovationsledning och själv läsa akademiska texter, en som syftar till att använda teorin i förhållande till praktiken och omsätta teorin till enga texter som är riktade till en viss målgrupp. Dessutom i tredje delen där forskningsmetodiken fördjupas, då metodavsnitt i artiklar ska studeras särskilt och slutsatser ska dras om forskningsdesign.
En egen undersökning används i projektet.  

Behörighet

En kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.
Dessutom kurserna MF2084, MF2046, MF2085 eller kurser med motsvarande innehåll. 

Antagen till TIPDM (årskurs 2) - spår, IPDE.

Litteratur

Ett urval av vetenskapliga artiklar som meddelas vid kursstart. 

Examination

 • LIT1 - Litteraturstudie, 1,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LIT2 - Litteraturstudie, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F

Examination sker med fyra moment.

Seminarier med obligatorisk närvaro.

Individuell litteraturstudie, att skriva en akademisk text.

Utvärdera forskningsmetodik i artiklar och beskriva ett upplägg för studie. Denna del är på forskarnivå.

Gemensamt projektarbete, gruppbetyg. 

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Sofia Ritzén <ritzen@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.