Hoppa till huvudinnehållet

MF2087 Innovationsledning - teori och praktik 7,5 hp

Fokus i kursen ligger på den vetenskaplig litteraturen om hur värde skapas och realiseras och hur det arbetet organiseras och leds. Litteraturen relaterar till innovation och produktutveckling vilket många gånger är ett tekniskt utvecklingsarbete men litteraturen är också ofta mer generell varför ett bredare perspektiv på innovation och utveckling ges. Kursen är i huvudsak egna studier av vetenskapliga artiklar men också ett analysarbete som handlar om hur teorin kan nyttiggöras för en praktik. Studenterna arbetar i stor utsträckning individuellt men också i mindre grupper. Examinationen innefattar aktivt deltagande i seminarierna, muntlig reodvisning av projekt och författande av essä. I år kommer projektet att innehålla en utmaningsdriven uppgift i vilken innovationsledningslitteraturen kommer att kopplas till dagens kritiska hållbarhetsfrågor. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51261

Rubriker med innehåll från kursplan MF2087 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

En aktivitet i kursen är egna studier av vetenskapliga artiklar som syftar till att studenterna ska bli insatta i teorin inom innovationsledning och kunna förhålla sig kritiskt till akademiska texter.
Studenterna ska också analysera praktik, enskilt i och i grupp, för att ytterligare fördjupa kunskapen från lästa artiklar och för att själva kunna tillämpa resultat från forskning i ett praktiskt sammanhang.
Vidare ska studenterna formulera och motivera i skrift egna insikter och analysresultat som syftar till att använda teorin i förhållande till praktiken och där ska studenterna omsätta teori till egna texter som ska vara riktade till en viss målgrupp.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera och kritiskt utvärdera litteratur inom området
 • självständigt välja ut litteratur
 • orientera sig om några teman inom litteraturfältet
 • utvärdera forskningsdesignen med avseende på vald forskningsmetod och teoribas
 • skriva essäer av mer vetenskaplig karaktär
 • anpassa vetenskaplig litteratur till en praktikorienterad publik och beskriva den på ändamålsenligt sätt
 • använda vetenskaplig litteratur för att analysera problem i praktiken
 • föra dialog om vetenskaplig liiteratur i grupp

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidatexamen, ämnesområde maskinteknik eller motsvarande.

Dessutom kurserna MF2046 Produktinnovation, MF2084 Ledning av forskning och utveckling, MF2085 Innovations- och produktutvecklingsprocesser eller kurser med motsvarande innehåll. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ett urval av vetenskapliga artiklar som meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LIT3 - Litteraturanalys, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Utgågna moduler kan examineras under en övergångsperiod om fem år. Tidigare använda

moduler kan användas såsom definierade av den kursomgången.