MF2088 Innovation och produktutveckling 22,5 hp

Innovation and Product Development

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen är uppbyggd kring ett reellt innovationsprojekt, vilket baseras på en idé från antingen ett existerande företag eller projekt partner. Projektet innebär såväl teknik- och produktutveckling, som utveckling av en affär kopplad till denna teknik/produkt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 IMPD HK för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • självständigt och aktivt leda, planera och arbeta i innovativa utvecklingsprojekt som genomförs i en projektgrupp och kritiskt utveckla och anpassa arbetssätt utifrån uppgiftens karaktär och forskning
 • kunna angripa komplexa (vaga, tvetydiga) innovationsrelaterade utmaningar, i en teknisk och affärsmässig kontext, på ett strukturerat sätt
 • självständigt och kritiskt kunna välja och tillämpa forskningsbaserade arbetssätt, verktyg, metoder och analytiska ramverk relaterade till innovations och utvecklingsarbete
 • tydligt motivera innovationslösningar och de val som har lett fram till lösningen utifrån både ett värdeskapande och tekniskt perspektiv
 • skriva välgrundade affärsplaner och projektplaner utifrån ett projekts karaktär
 • kommunicera sitt innovationsarbete och dess resultat i muntlig och skriftlig framställning för olika typer av målgrupper
 • kunna ge konstruktiv kritik gällande egna projektgruppens och andra gruppers (och individers) arbetsinsats för att skapa en god innovativ arbetsmiljö, projektorganisation och planering samt kritiskt granska innovationslösningar
 • reflektera om och ta hänsyn till hållbar utveckling i innovations/produktutvecklingsutvecklingsarbete
 • visa förmåga att kritiskt reflektera och dra lärdomar från innovationsarbete utifrån forskning och egna erfarenheter

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen genomförs ett reelt innovations och produktutvecklingsprojekt i samverkan med en uppdragsgivare eller att studenterna själva initierar ett utvecklingsprojekt. Arbetet genomförs i grupper och i kursen stöttas arbetet genom seminarier om tex design thinking, business model canvas och  industrialisering. I kursen genomförs också seminarier där organisaering och ledning av projekten diskuteras och kritiskt granskas samt seminarier om progress i innovations och produktutvecklingslösning. 

Behörighet

En kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.
Dessutom kurserna MF2084 Ledning av forskning och utveckling, MF2046 Produktinnovation, MF2085 Innovations- och produktutvecklingsprocesser eller kurser med motsvarande innehåll. 

Antagen till TIPDM (årskurs 2) - spår, IPDE.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • PRO2 - Projekt, 9,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Projekt, 9,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO4 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Betygskriterier lämnas ut vid kursstart. 

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Gunilla Ölundh Sandström <gunillaos@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.