Hoppa till huvudinnehållet

MF2088 Innovation och produktutveckling 22,5 hp

Kursen är uppbyggd kring ett reellt innovationsprojekt, vilket baseras på en idé från antingen ett existerande företag eller projekt partner. Projektet innebär såväl teknik- och produktutveckling, som utveckling av en affär kopplad till denna teknik/produkt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2088 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen genomför studenterna ett reelt innovations och produktutvecklingsprojekt i samverkan med en uppdragsgivare eller att studenterna själva initierar ett innovationsprojekt. Arbetet genomförs i grupper och i kursen stöttas arbetet genom seminarier och handledning med fokus på både processen samt leveranser.  Studenterna utformar själva sin innovationsprocess och organisation utifrån sin innovationsutmaning med stöd av dokumenterade arbetssätt i innovationsarbete. Exempel på metoder är design thinking, lean start-up och triple layerd business model canvas. Leveranserna i kursen är att studenterna utvecklar affärsmodell, affärsplan samt ingående lösning i form av koncept och prototyper.

I kursen ingår seminarier där organisering och ledning av projekten diskuteras och kritiskt granskas samt seminarier om progress i innovations- och produktutvecklingslösningar.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Innovationsprocess:
LM1: Utforma, tillämpa, utvärdera och anpassa processer och arbetssätt för att hantera komplexa (vaga, tvetydiga) innovationsprojekt.

LM2: Använda metoder för att hantera sociala faktorer i projektteam.

LM3: Analysera och utvärdera sitt egna praktiska genomförande av innovationsarbete och sätta det i relation till forskning.

Innovationsleveranser:
LM4: Utveckla, motivera, utvärdera och kommunicera affärsmodeller och affärsplaner.

LM5: Utveckla, motivera, utvärdera och kommunicera lösningsförslag i form av koncept och prototyper.

LM6: Analysera och utvärdera innovationslösningar utifrån ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Innovationsteknik i enligt med kursen MF2046 Produktinnovation, Innovations och produktutvecklingsprocesser i enlighet med innehållet i kursen MF2085 Innovations- och produktutvecklingsprocesser, samt motsvarande kursen MF2084 Ledning av forskning och utveckling

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO2 - Projekt, 9,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO3 - Projekt, 9,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO4 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier lämnas ut vid kursstart. 

Övriga krav för slutbetyg

För att bli godkänd på kursen krävs 80% medverkan på seminarier och aktiv medverkan i projektet. Det krävs också att uppgifter som förväntas inom de olika examinationsdelarna genomförs.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2088

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd