Hoppa till huvudinnehållet

MF2092 Prototypframtagning 3,0 hp

Kursen ger grunläggande teoretiska och praktiska kunskaper i prototyptillverkning.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan MF2092 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på att ge en teoretisk och praktisk kunskap i prototyptillverkning. Handhavande av prototypmaskiner som 3D printers, laserskärare, prototypfräsar, vakuumformning och vattenskärning är en central del och tas upp på laborationer. Då maskinerna arbetar med digitala geometrier krävs grundläggande CAD kunskaper. Ett projekt ingår i kursen som utförs i grupp om ca 4 personer.  

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • skapa virtuella 2D/3D modeller anpassade för prototypmaskiner
  • skapa fysiska 2D/3D modeller med hjälp av laserskärare, 3D printer, prototypfräsar, vakuumformning och vattenskärning
  • förklara skillnader och relationer mellan virituella och fysiska prototyper
  • förklara olika prototyptillverkningsmetoder och val av metod baserat på form, funktion, kostnad, tid och kvalitet
  • förklara skillnader och relationer mellan olika digitala 2D/3D format

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidatexamen, ämnesområde maskinteknik eller motsvarande och grundläggande CAD-kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2092

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Möller, bjornmm@kth.se, 08 790 8072

Övrig information

Kursens examination består av två delmoment, laborationer och projekt. Fyra laborationer ger 1 hp och projektet 2 hp. För att klara kursen krävs godkänt på dessa två moment. Inför varje laboration krävs en förberedelseuppgift. En mindre rapport och presentation krävs för godkänt projekt.