Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MF2095 Programmering i C för inbyggda styrsystem 3,0 hp

Mekatroniska system och inbyggda system i allmänhet utvecklas huvudsakligen i programmeringsspråket C. Kursen ges i gränssnittet mellan hårdvara och mjukvara, maskinnära programmering för att hantera mikrokontrollerns gränssnitt mot omvärlden, genom C-programmering. C-programmering kan sålede ses som ett verktyg för att förstå, och använda, en mikrokontrollers interaktion med sin omgivning.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagare kunna hantera, via C-programmering, de vanligaste periferimodulerna på en vanligt förekommande mikrokontroller (ATmega16). Exempelvis A/D-omvandling, PWM, interrupt, timers och räknare. 

Utrustning som behövs för att genomföra laborationer delas ut i samband med kursstart och kan användas fritt under kursens gång.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51315

Rubriker med innehåll från kursplan MF2095 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Följande delar ingår i kursen:

  • Datormodeller, von Neumann- och Harward-arkitektur, CISC och RISC
  • Maskinnära programmering i C

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

1.       Förklara uppbyggnaden av inbyggda processorer

2.      Konstruktera och utveckla sekventiella program i C, relevanta för mekatronisk produktutveckling

3.      Hantera utvecklingshjälpmedel för programmering och felsökning av inbyggda system

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs MF1016  Elektroteknik, eller motsvarande.

Slutförd kurs DD1321 Tillämpad programmering och datalogi, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LABA - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Martin Edin Grimheden (mjg@kth.se)