MF2095 Programmering i C för inbyggda styrsystem 3,0 hp

Programming in C for Embedded Systems

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Följande delar ingår i kursen:

  • Datormodeller, von Neumann- och Harward-arkitektur, CISC och RISC
  • Maskinnära programmering i C

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Utveckla och tillämpa enkla sekventiella program i C
  • förklara uppbyggnaden av styrkretsar och inbyggda processorer
  • använda och utnyttja utvecklingshjälpmedel för programmering och felsökning av inbyggda system
  • kunna använda och programmera vanliga typer av displayer och kommunikationsgränssnitt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförd kurs MF1016  Elektroteknik, eller motsvarande.

Slutförd kurs DD1321 Tillämpad programmering och datalogi, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • LABA - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Nihad Subasic

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2095

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.