Hoppa till huvudinnehållet

MF2097 Avancerade skissövningar 3,0 hp

Kursen syftar till att genom kvantitativa övningar utveckla förmågan att gestalta designkoncept med hjälp av skisser.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF2097 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- visualisera form och designkoncept med hjälp av handskisser.

- reflektera hur olika nivåer på skisser och visualisering påverkar diskussionen i ett utvecklingsprojekt.

- kunna använda olika tekniker för handskisser och känna till deras för- och nackdelar.

- känna till hur digitala tekniker kan användas för skissning och visualisering.

Kursupplägg

Det finns tyvärr inga enkla genvägar till att bli bra på att skissa, så merparten av kursen utgörs av enskilda övningar. Övningar i olika skisstekniker sker varje vecka. Både kvantitet och kvalitet är av största vikt, likaså studentens dokumentation och reflektion över övningarna. Efter varje genomgång arbetar studenterna enskilt under veckan med övningarna som avslutas med diskussioner i seminarieform veckan efter.

Inbjudna yrkesverksamma kommer dela med sig av tekniker och tips.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen kräver grundläggande skisskunskap från kurserna
MF1061 Introduktion till design och produktframtagning
MF1062 Design och produktframtagning eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendier och web-baserade tutorials.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenten skall ha gjort samtliga övningar med dokumentation inlämnade på en nivå rimlig för kursens omfattning.

Aktivt deltagande på seminarier, övningar och presentationer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Teo Enlund

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2097

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Hårdträning i skissteknik innebär att det mesta av arbetet kommer utföras på egen hand men utifrån tydliga riktlinjer. Det kommer inte finnas några genvägar för att tillgodogöra sig kursens innehåll. Likaså är aktivt deltagande i seminarierna en förutsättning för att utvecklas i sin skissning.