Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MF2098 Designmetodik i urban mobilitet 3,0 hp

Kursen behandlar designmetodik, designtänkande och komplex problemlösning med fokus på det inledande faserna av komplexa förändringsprojekt. Kursen utgör en introducerande del till ME2751.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60364

Rubriker med innehåll från kursplan MF2098 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kursinnehåll

  • Designtänkande
  • Strukturerad problemlösningsanalys

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten inom området designtänkande kunna:

Designtänkande

• Tillämpa designmetodik för att lösa problem i en komplex miljö med många intressenter liksom att utvärdera olika förslag pa lösningar på sådana problem
• Utveckla, formulera och dokumentera ett sammanhängande designförslag baserat på designmetodik samt kritiskt utvärdera styrkor, svagheter och innovativ potential i andra studenters designlösningar.
• Visa hur designtänkande kan förändra och utvidga studentens egna disciplinära "världsbild".

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått kraven för kandidatexamen.
AG2301 Transport data collection and analysis eller motsvarande avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd