Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen behandlar designmetodik, designtänkande och komplex problemlösning med fokus på det inledande faserna av komplexa förändringsprojekt. Kursen utgör en introducerande del till ME2751.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan MF2098 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Designtänkande
  • Strukturerad problemlösningsanalys

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten inom området designtänkande kunna:

Designtänkande

• Tillämpa designmetodik för att lösa problem i en komplex miljö med många intressenter liksom att utvärdera olika förslag pa lösningar på sådana problem
• Utveckla, formulera och dokumentera ett sammanhängande designförslag baserat på designmetodik samt kritiskt utvärdera styrkor, svagheter och innovativ potential i andra studenters designlösningar.
• Visa hur designtänkande kan förändra och utvidga studentens egna disciplinära "världsbild".

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått kraven för kandidatexamen.
AG2301 Transport data collection and analysis eller motsvarande avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Profile picture Sara Ilstedt

Profile picture Teo Enlund

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2098

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

EIT-kurs