MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6,0 hp

Machine Design Project Course

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten utifrån ett givet konstruktionsuppdrag kunna:

 • planera ett konstruktionsprojekt för framtagande av en maskinteknisk produkt
 • ta fram en detaljerad kravspecifikation för den maskintekniska produkten
 • självständigt och metodiskt genomföra en konstruktionsprocess för att generera en ny produkt
 • tillämpa och fördjupa tidigare kunskaper samt självständigt förvärva ny kunskap som behövs för att genomföra projektet genom att;
  - konstruera och detaljutforma den maskintekniska produkten baserat på ingenjörsmässiga överväganden
  - ta fram belastningsunderlag för den maskintekniska produkten och dess ingående komponenter
  - tillämpa olika konstruktionsprinciper för lastbärande och lastöverförande strukturer i den maskintekniska produkten
  - välja konstruktionsmaterial och standardiserade komponenter i  den maskintekniska produkten
  - framställa mått- och toleranssatta tillverkningsunderlag av den maskintekniska produkten
 • kritiskt reflektera över de i konstruktionsprocessen valda metoderna
 • utvärdera slutresultatet gentemot alternativa lösningsförslag och existerande lösningar

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen bygger på ett projekt där ett maskintekniskt system eller produkt ska konstrueras eller omkonstrueras. Konstruktionslösningen levereras som en CAD-modell och beskrivs i en teknisk rapport. Konstruktionen verifieras med relevanta beräkningar och om tillämpligt med fysiska modeller.

Behörighet

MF2101 Maskinkonstruktion eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Slutbetyg i kursen är detsamma som betyget på PRO1.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Stefan Björklund <stefan@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.