MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6,0 hp

Machine Design Project Course

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen bygger på ett projekt där ett maskintekniskt system eller produkt ska konstrueras eller omkonstrueras. Konstruktionslösningen levereras som en CAD-modell och beskrivs i en teknisk rapport. Konstruktionen verifieras med relevanta beräkningar och om tillämpligt med fysiska modeller.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Planera ett konstruktionsprojekt för framtagande av en maskinteknisk produkt.
  • Ta fram en detaljerad kravspecifikation för den maskintekniska produkten.
  • Självständigt och metodiskt genomföra en konstruktionsprocess för att generera en ny produkt.
  • Tillämpa och fördjupa tidigare kunskaper inom ämnena mekanik, hållfasthetslära, komponenter och produktutveckling samt självständigt förvärva ny kunskap som behövs för att genomföra projektet.
  • Kritiskt reflektera över de i konstruktionsprocessen valda metoderna.
  • Utvärdera slutresultatet gentemot alternativa lösningsförslag och existerande lösningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Påbörjad kurs MF2101 Maskinkonstruktion.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor innan kursstart.


Meddelas senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Stefan Björklund

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2102

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.