MF2103 Inbyggda system för mekatronik 9,0 hp

Embedded Systems for Mechatronics

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter för utvekligen av inbyggda system inom ramen för mekatroniska produkter.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 ES för programstuderande

VT20 ES för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. Ge exempel på inbyggda system och deras tillämpningar, och beskriva de speciella krav som ställs för att utveckla sådana system.

2. Kunna använda moderna integrerade utvecklingsmiljöer för mikrokontrollers/processor programmering och deras funktionalitet för testning och felsökning.

3. Utveckla mikrokontrollerprogram för mekatroniska tillämpningar, inklusive användandet av I/O, och periferienheter.

4. Tillämpa kunskaper i reglerteknik och programmering i design och realisering av styrprogramvara på distribuerade datorer.

5. Beskriva, förklara och använda mjukvaruplattformar, samt realtidsoperativsystem (RTOS).

6. Beskriva och tillämpa systematiska metoder för inbyggd systemutveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursupplägg

* Föreläsningar för att ge överblick och inspiration.

* Övningar där nya verktyg och metoder introduceras.

* Laborationer där de presenterade verktygen och metoderna används för att lösa praktiska uppgifter.

Behörighet

Kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.
Kursen MF1016 Elektroteknik avklarad, eller motsvarande kunskaper i elektroteknik
Kursen DD1321 Tillämpad programmering och datalogi, avklarad eller motsvarande kunskaper i programmering.

Litteratur

Läsmaterial och annan litteratur distribueras under kursen och är tillgänglig online i den mån upphovsrätten tillåter.

Examination

 • LAB3 - Laboration, 5,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Dejiu Chen <chen@md.kth.se>

Martin Törngren <martint@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.