Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MF2103 Inbyggda system för mekatronik 9,0 hp

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter för utvekligen av inbyggda system inom ramen för mekatroniska produkter.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 ES programstuderande

Anmälningskod

60891

Rubriker med innehåll från kursplan MF2103 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Ge exempel på inbyggda system och deras tillämpningar, och beskriva de speciella krav som ställs för att utveckla sådana system.
 2. Kunna använda moderna integrerade utvecklingsmiljöer för mikrokontrollers/processor programmering och deras funktionalitet för testning och felsökning.
 3. Förklara uppbyggnaden av styrkretsar och inbyggda processorer
 4. Utveckla mikrokontrollerprogram för mekatroniska tillämpningar, inklusive användandet av I/O, och periferienheter.
 5. Tillämpa kunskaper programmering, och i mindre utsträckning i digitalteknik och reglerteknik, i design och realisering av styrprogramvara på distribuerade inbyggda system.
 6. Beskriva, förklara och använda mjukvaruplattformar, specifikt realtidsoperativsystem (RTOS) och nätverksprotokoll.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 Teknologie kandidatexamen eller motsvarande.

 • Slutförd kurs MF2095 Programmering i C, eller motsvarande.
 • Slutförd kurs MF1016 Elektroteknik, eller motsvarande
 • Slutförd kurs DD1320/DD1321 Tillämpad programmering och datalogi, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Läsmaterial och annan litteratur distribueras under kursen och är tillgänglig online i den mån upphovsrätten tillåter.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB3 - Laboration, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Dejiu Chen (chen@md.kth.se) and Martin Edin Grimheden (mjg@kth.se)